DÄR HANS HJÄR­TA FANNS. DET VAR HOC­KEY HAN VIL­LE SPE­LA”

World Cup-bibeln - - Front Page - Jo­nat­han Eke­liw jo­nat­han.eke­liw@af­ton­bla­det.se

åt att trä­na sten­hårt, sam­la ihop al­la puc­kar ef­ter is­pas­sen och hjäl­pa till att pac­ka spelar­bus­sen in­för mat­cher­na.

Fa­mil­jen be­stäm­de sig för att mam­ma Ema skul­le föl­ja med Auston till den schwei­zis­ka ­hu­vud­sta­den, för att un­der­lät­ta ac­kli­ma­ti­se­ring­en från en an­nan kon­ti­nent. Även sto­ra­sys­tern Alex­an­dria, som stu­de­rar vid Ari­zo­na Uni­ver­si­ty, åk­te över un­der en pe­ri­od för att hjäl­pa sin lil­le­bror med plug­get (nej då, det vil­le han in­te läg­ga helt åt si­dan).

Pap­pa Bri­an fick stan­na hem­ma i Scotts­da­le och ta hand om den yngs­ta­dot­tern Brey­a­na, nu 13 år, som i sin tur är en stor golf­ta­lang.

– Det kän­des som att Auston än­då ald­rig var hem­ma, sä­ger Bri­an skämt­samt och syf­tar dels på den ti­di­ga Michi­gan-flyt­ten och dels al­la ota­li­ga tim­mar i ishal­lar­na hem­ma i Ari­zo­na.

– Det är klart att det är tufft att in­te kun­na träf­fa sitt barn var­je dag. Men vi skul­le gö­ra sam­ma sak för Brey­a­na och hen­nes golf el­ler Alex­an­dria och hen­nes stu­di­er. Bar­nen går först.

Syl­vasst ra­dar­par med Nils­son

När så Austons 18-års­dag väl kom bjöd Ema hem he­la la­get på mid­dag i det nya hus­hål­let. För att hed­ra si­na röt­ter var det för­stås avan­ce­rad mex­i­kansk kok­konst som stod på me­nyn – och täv­ling i att slå sön­der en piña­ta med hoc­key­klub­ba ef­teråt.

Kväl­len blev suc­céar­tad och Matthews ­ha­de kom­mit in i la­get på ett bra sätt. Och in­te blev det säm­re när han fick bör­ja ­spe­la mat­cher hel­ler.

Den oräd­de ame­ri­ka­nen spru­ta­de in nio mål på si­na el­va förs­ta mat­cher och blev en le­dan­de spe­la­re di­rekt – även om trä­na­re Craw­ford ock­så såg bris­ter.

– Of­fen­si­va spe­la­re tän­ker på ett an­nat sätt. De ser möj­lig­he­ter i lä­gen som in­te all­tid är så lämp­li­ga, så jag för­sök­te hjäl­pa Auston att lä­ra sig vil­ka ris­ker som finns, sä­ger han.

Craw­ford och Matthews spe­ci­alstu­de­ra­de klipp på två­vägs­cent­rar i NHL som An­ze ­Ko­pi­tar och ungtup­pens fö­re­bild, Jo­nat­han To­ews. Men fram­för allt såg Matthews till att spen­de­ra så myc­ket tid i of­fen­siv zon som möj­ligt, där han bil­da­de ett syl­vasst ­ra­dar­par med en svensk.

Ro­bert Nils­son, ”Ken­tas” son, vann Zürichs po­äng­li­ga un­der ­sä­song­en med mäk­ti­ga 52 pin­nar på 48 mat­cher. Hans trans­at­lan­tis­ke lek­kam­rat var dock knap­past säm­re med si­na 46 poäng, varav he­la 24 mål, på ba­ra 36 mat­cher – och du­on led­de klub­ben till en klar förstap­lats i ta­bel­len.

Hur det gick i slut­spe­let se­dan? Nja, det är in­te så myc­ket att skri­va hem om. Zürich flop­pa­de re­jält och åk­te ut med dun­der och brak re­dan i den förs­ta run­dan – men Matthews ha­de im­po­ne­rat så myc­ket un­der ­sä­song­en att han fick spe­la VM i Ryss­land ­se­na­re un­der vå­ren.

Och nog över­ty­ga­de han där ock­så, nio ­poäng på tio mat­cher, blott 18 år gam­mal, och i ju­ni val­des den be­res­te skrid­sko­vir­tu­o­sen från öknen som et­ta i draf­ten av To­ron­to Map­le Le­afs.

Hur Auston Matthews själv ser på sin enor­ma­ta­lang och fram­tid i värl­dens bäs­ta hoc­key­li­ga?

– Jag har så pass stark tilltro till mi­na verktyg som hoc­key­spe­la­re att jag ska kun­na bi­dra di­rekt. Det hand­lar om att ha ett öp­pet sin­ne, vart man än kom­mer, men ha själv­för­tro­en­det att vå­ga spe­la på sitt eget sätt. Då blir man en kil­le att räk­na med, ­sä­ger han.

Nu åter­står det att se om Auston snabbt blir den där kil­len att räk­na med i To­ron­toMap­le Le­afs – och fram­för allt re­dan i World Cup. Håll koll på den yngs­te spe­la­ren i stjärn­tur­ne­ring­ens knat­te­lag, ”Pa­pi”. Det kom­mer åt­minsto­ne he­la To­ron­to att gö­ra.

JAG HAR SÅ PASS STARK TILLTRO TILL MI­NA VERKTYG SOM HOC­KEY­SPE­LA­RE ATT JAG SKA KUN­NA BI­DRA DI­REKT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.