All­ting känns upp­lagt för hem­ma­se­ger

World Cup-bibeln - - Front Page -

Det är svårt att hit­ta någ­ra stör­re fa­vo­ri­ter än Ka­na­da när World Cup är till­ba­ka. Tur­ne­ring­en bar till och med de­ras namn vid star­ten 1976, då hem­ma­la­get spe­la­de hem sin förs­ta ti­tel.

Och kanske skul­le Ca­na­da Cup va­ra ett mer pas­san­de namn på en tur­ne­ring där hoc­keyns hem­land vun­nit fem gång­er­av sju möj­li­ga. Ka­na­da som ta­git ett grepp om hoc­key­värl­den igen, har har två ra­ka OS-guld och bli­vit världs­mäs­ta­re de två se­nas­te åren.

Ba­sen i Ka­na­das World Cup-lag är ock­så häm­tad från det gäng som slog Sve­ri­ge i OS-fi­na­len i Sotji. Co­achen Mike­Babcock har en hel go­dis­bu­tik att ploc­ka ur och in­te ens se­na åter­bud från Dal­las po­äng­kung Ja­mie Benn el­ler su­ve­rä­ne bac­ken Dun­can Keith har ska­pat någ­ra stör­re hål i trup­pen.

Nej, jag blir för­vå­nad om nå­gon an­nan na­tion kan stop­pa den ka­na­den­sis­ka se­ger­ma­ski­nen.

Har en över­läg­sen bredd

Mike Babcock har lett det här la­get till två ra­ka OS-guld. Ett lag som fort­fa­ran­de har allt. Mål­vakts­spe­let, of­fen­si­ven och fram­för allt en Ber­lin­mur till de­fen­siv. Ka­na­da släpp­te ba­ra in tre mål på sex mat­cher när de vann i Sotji med Babcock i bå­set. Och in­te ett en­da i se­mi­fi­nal och fi­nal, då de slog USA med 1–0 och se­dan vann med 3–0 i fi­na­len mot svens­kar­na.

Bred­den på trup­pen är över­läg­sen, de har stän­dig hem­ma­plan i Air Ca­na­da Cent­re i To­ron­to och allt är upp­lagt för att Ka­na­da ska vin­na. Det är själ­va syf­tet med den här tur­ne­ring­en känns det som. En­da svag­he­ten är väl att mål­vakt­sjät­ten från Sotji, Montre­als Carey Price, in­te spe­lat en match se­dan ja­nu­a­ri. Men det är ock­så det en­da jag kan hit­ta.

Se­ger­chans

Blir det guld­kon­fet­ti­regn över Lönn­lö­ven som van­ligt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.