Allt an­nat än ut ur grup­pen en sen­sa­tion

World Cup-bibeln - - Front Page - Mats.wen­ner­holm@af­ton­bla­det.se

Tjec­ki­en ran­kas av de fles­ta som sämst i he­la World Cup. Jag för­står det. Det var länge se­dan tjec­ker­na vann någ­ra sto­ra tit­lar i de här sam­man­hang­en och an­ta­let tjec­kis­ka stjär­nor i NHL har mins­kat sta­digt.

Det var länge se­dan Ja­ro­mir Jagr och mål­vak­ten Do­mi­nik Ha­sek re­ge­ra­de och spe­la­de hem lan­dets se­nas­te rik­tigt tunga ti­tel – OS-gul­det i Na­gano 1998.

Det blev ett mind­re tungt VM-guld 2010, men de se­nas­te åren har tjec­ker­na hål­lit till på skugg­sidan.

Åter­väx­ten har va­rit då­lig och en 44-årig Ja­ro­mir Jagr vann tjec­ker­nas in­ter­na po­äng­li­ga i NHL sä­song­en som gick. För fem­tio­elf­te gång­en kän­des det som.

Dör­ren stod öp­pen för Jagr in i det sista, men han höll fast vid sitt be­slut att han gjort sitt i lands­la­get. Det vi­sar väl sam­ti­digt hur de­spe­rat den tjec­kis­ka lag­led­ning­en är.

Mål­vakts­si­dan känns tunn

Nu har tjec­ker­na en väl in­ar­be­tad spe­lidé där al­la vet sin upp­gift – och de kom­mer sä­kert att va­ra bätt­re som lag än de är spe­la­re för spe­la­re på pap­pe­ret. Men jag har svårt att se det här la­get skräl­la i en tur­ne­ring där de har bå­de Ka­na­da och USA i sin grupp. De får fullt upp med Team Eu­ro­pa känns det som. Den där rik­ti­ga bred­den finns in­te i nå­gon lag­del och fram­för allt mål­vakts­si­dan känns tunn. Se­dan Do­mi­nik Ha­sek slu­ta­de har det in­te kom­mit fram nå­got mer stor­namn. En li­ten på­min­nel­se om hur det kan kom­ma att se ut för Sve­ri­ge den dag Hen­rik Lundqvist väl­jer att läg­ga av. Nej, Tjec­ki­en har nog spe­lat fär­digt den dag det är dags för se­mi­fi­na­ler­na i den här tur­ne­ring­en. Allt an­nat vo­re en sen­sa­tion.

Ru­tin

Mi­chal Neu­virth, till var­dags i Phi­la­del­p­hia Fly­ers, lär få det svet­tigt i kas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.