Det­ta känns kon­stru­e­rat och själ­löst

World Cup-bibeln - - Front Page - Mats.wen­ner­holm@af­ton­bla­det.se

Jag av­un­das in­te co­achen Ralph Kru­e­ger som fått job­bet att ska­pa ett lag av Team Eu­ro­pa, det förs­ta mix­a­de la­get i World Cup-histo­ri­en.

Jag kan kö­pa idén att ge NHL-stjär­nor från mind­re na­tio­ner chan­sen att vi­sa upp sig, då ti­di­ga­re World Cup-län­der som Slo­va­ki­en och Tyskland känns för sva­ga.

Det ger stjär­nor som slo­ve­nen An­ze Ko­pi­tar, norr­man­nen Mats Zuc­ca­rel­lo och dans­ke mål­vak­ten Fre­de­rik An­der­sen en chans att spe­la World Cup-hoc­key.

Men pro­ble­met är att få ihop ett lag som spe­lar med det hjär­ta ett lands­lag ska­par.

Kom­mer spe­lar­na att bry sig? Kom­mer ve­te­ra­ner som Zde­no Cha­ra och Ma­ri­an Hos­sa off­ra en hörn­tand ut­an sitt Slo­va­ki­en på brös­tet?

Det är det pro­ble­met Kru­e­ger mås­te lö­sa.

Någ­ra av spe­lar­na, som Hos­sa och schwei­zis­ka bac­ken Mark Streit, har ju dessutom va­rit öp­pet kri­tis­ka mot kon­cep­tet.

Känns som en ut­fyll­nad...

Kru­e­ger har åt­ta oli­ka na­tio­na­li­te­ter att ba­sa över, en back­si­da som känns som två hund­ra år och en för­mo­dad förste­mål­vakt, Fre­de­rik An­der­sen, ut­an er­fa­ren­het av den här ty­pen av tur­ne­ring­ar. Fram­åt ser det hyf­sat ut, men in­te myc­ket mer.

Det här la­get känns som den ut­fyll­nad det är och jag har svårt att se Team Eu­ro­pa ho­ta nå­gon av gruppfa­vo­ri­ter­na Ka­na­da och USA. Möj­li­gen kan de många slo­va­ker­na i la­get tän­da till mot Tjec­ki­en. De får gär­na be­vi­sa att jag har fel, men jag har svårt att se att den här ex­pe­ri­men­tet finns kvar när det är dags för näs­ta World Cup 2020.

Det känns li­te för tunt, li­te för kon­stru­e­rat och fram­för allt själ­löst. Det bru­kar ald­rig va­ra nå­got fram­gångsre­cept i id­rott.

Se­ger­chan­ser

Hur myc­ket kom­mer Hos­sa, Cha­ra och Ga­bo­rik gå in för det här?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.