Fram­tids­tro kan lyfta det fins­ka la­get

World Cup-bibeln - - Front Page - Mats.wen­ner­holm@af­ton­bla­det.se

Fin­land har lång­t­i­från de bäs­ta spe­lar­na i World Cup. Men de har ett lag som all­tid bru­kar pre­ste­ra när det gäl­ler, de har ett grund­spel som all­tid fun­ge­rar och de kom­mer från en sä­song med JVM-guld, J18guld och VM-sil­ver. Det har en våg av ta­lang­er som stor­mar fram och som ska­pat hoc­key­fe­ber och fram­tids­tro.

Jag var på plats i To­ron­to un­der se­nas­te World Cup 2004, då fin­län­dar­na gick till fi­nal och pres­sa­de Ka­na­da. Många me­na­de att det var do­mar­na som vann mat­chen åt ka­na­den­sar­na den gång­en.

Då ha­de vis­ser­li­gen Fin­land en av de bäs­ta år­gång­ar­na de nå­gon­sin haft, en ge­ne­ra­tion som även gick till OS-fi­nal i Tu­rin 2006.

Nu kom­mer de med ett lag där de fles­ta även var med i VM i Moskva i vå­ras och föll mot Ka­na­da i fi­na­len. Tio spe­la­re från VM-la­get är med även i World Cup vil­ket kan jäm­fö­ras med Sve­ri­ge som har en en­da (andre­mål­vak­ten Jacob Mark­ström).

En de­fen­siv som vin­ner mat­cher

De har en trupp som snabbt tun­nas ut och där back­si­dan är en av de sva­ga­re i he­la tur­ne­ring­en. På pap­pe­ret, allt­så. Men Fin­land har en de­fen­siv som vin­ner mat­cher och två stor­mål­vak­ter i Tu­uk­ka Rask och Pek­ka Rin­ne. Och de har en av värl­dens störs­ta hoc­key­ta­lang­er i 18-åri­ge Pa­trik Lai­ne, som nu får spe­la i den stad (To­ron­to) som sa nej till ho­nom i som­ma­rens NHL-draft.

Det finns ing­en spe­la­re jag är så ny­fi­ken på. Ska den sa­go­li­ka suc­cén fort­sät­ta?

Och en sak har jag lärt mig ge­nom åren.

Det går ald­rig att räk­na bort Fin­land i den här ty­pen av tur­ne­ring­ar. Ett mer svår­spe­lat lag finns in­te och var­je spe­la­re vet pre­cis vad han ska gö­ra där­u­te på isen. Det kom­mer med mo­ders­mjöl­ken.

Ri­sto­lai­nen. Mikko Koivu, 33, ax­lar kap­ten­s­an­sva­ret bå­de i Min­ne­so­ta och i lands­la­get.

Se­ger­chans

Fo­to: BILDBYRÅN

Un­derskat­ta in­te le­jo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.