Ett lag fyllt av of­fen­siv su­per­kraft

World Cup-bibeln - - Front Page - Mats.wen­ner­holm@af­ton­bla­det.se

Ryss­land är in­te topp­ran­ka­de i World Cup. Men det finns en sak som skräm­mer. De är i svens­kar­nas grupp och har va­rit ­re­na mar­dröm­men för Sve­ri­ge de ­se­nas­te tolv åren.

Jag har ing­en rim­lig för­kla­ring till att Tre Kro­nor in­te har lyc­kats slå Ryss­land i ett mäs­ter­skap se­dan VM i Prag och Ostra­va 2004 (3–2). In­te ens vid guld­OS i Tu­rin 2006 blev det svensk se­ger, då det blev ut­klass­nings­siff­ror­na 0–5 i grupp­spe­let. Svens­kar­na var ut­spe­la­de den gång­en.

Nu är vi up­pe i to­talt tio mäs­ter­skaps­mö­ten ut­an se­ger och 23–45 i mål­skill­nad.

Det svi­der.

Nu kom­mer rys­sar­na med ett lag fyllt av of­fen­siv kraft. Co­achen Oleg Zna­rok har till och med haft råd att pe­ta in­hems­ka stjär­nor som Il­ja Ko­val­tjuk och Alek­sandr Ra­du­lov.

Det spe­lar ing­en roll i ett lag som har med he­la su­per­ked­jan från VM med A­rte­mij Panarin (årets roo­kie 2016), Jev­ge­nij Da­do­nov och Va­dim Sji­patjov, et­ta, tvåa och trea i VM:s po­äng­li­ga.

Lägg till Alek­sandr Ovetjkin, Jev­ge­nij Mal­kin och Pa­vel Dat­si­uk och vi ta­lar tre till mål- och po­äng­ma­ski­ner.

Plus någ­ra till av NHL:s störs­ta of­fen­si­va stjär­nor.

Ren of­fen­siv kraft

Nu vet man ald­rig med rys­sar och vil­ket spel­hu­mör de är på, men sta­tisti­ken mot just Sve­ri­ge är en­ty­dig. Back- och mål­vakts­si­dan ser in­te så jät­teskräm­man­de ut, men det har den å and­ra si­dan säl­lan gjort på se­na­re år.

Här ta­lar vi i stäl­let ren of­fen­siv kraft som de svens­ka bac­kar­na och Hen­rik Lundqvist mås­te stå emot när rys­sar­na tryc­ker till på rö­ren. Och Ovetjkin är ett be­tyd­ligt stör­re hot på li­ten rink än på stor.

Men tren­der är till för att bry­tas. Det är hög tid.

Se­ger­chan­ser

Fo­to: AP

Ing­en Il­ja Ko­val­tjuk i World Cup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.