De har ing­et att för­lo­ra – så pas­sa er

World Cup-bibeln - - Front Page -

Ta­lar vi ren och skär ta­lang finns det få lag som slår Team Nor­da­me­ri­ka. Den här tur­ne­ring­ens and­ra skriv­bords­pro­dukt vid si­dan av Team Eu­ro­pa.

Jag kan näs­tan tyc­ka det är synd att vi in­te få se en su­per­ta­lang som Con­nor McDa­vid i Ka­na­das trupp el­ler Jack Eichel i USA. Men nu är det som det är.

World Cup ar­ran­ge­ras av NHL till­sam­mans med spe­lar­fac­ket NHLPA och det hand­lar li­ka myc­ket om mark­nads­fö­ring som id­rott.

Men det ska bli in­tres­sant att se Con­nor McDa­vid le­da det här unga la­get med någ­ra av hoc­key­värl­dens störs­ta ta­lang­er.

McDa­vid som missade 37 mat­cher på grund av ska­da i vint­ras och fick se rys­sen Artemij Panarin lyfta Cal­der Trop­hy som årets roo­kie i NHL.

Det här unga nor­da­me­ri­kans­ka la­get har till­räck­ligt med ta­lang för att stö­ra de fles­ta lag och det är ald­rig någ­ra pro­blem med mo­ti­va­tio­nen i den här ål­dern.

Pres­sen är ock­så i det när­mas­te o­be­fint­lig på de unga spe­lar­na. De har i­ng­et att för­lo­ra och kan ba­ra gå ut på isen och kö­ra.

Im­po­ne­rar som all­tid

Back­si­dan ser ock­så rus­kigt stark ut, led­da av Flo­ri­das Aa­ron Ek­blad och med någ­ra av de störs­ta fram­tids­nam­nen i he­la NHL.

Vad de sak­nar är er­fa­ren­het och det tror jag blir det som väger över i grupp­mat­cher­na mot mot­stån­da­re som Sve­ri­ge, Ryss­land och Fin­land. Nu finns er­fa­ren­het i bå­set i stäl­let i hyl­la­de hu­vud­coachen Todd McLel­lan (Ed­mon­ton), som har hjälp av fy­ra and­ra NHLcoacher. Le­darsta­ben im­po­ne­rar som all­tid i de här sam­man­hang­en. Och det går in­te att ta lätt på det här mot­stån­det, trots att al­la är 23 år och yng­re. Det kan straf­fa sig snabbt.

Se­ger­chans

Fo­to: AP

Con­nor McDa­vid ska le­da la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.