Låt in­te rys­ka mar­dröm­men sän­ka er di­rekt

World Cup-bibeln - - Front Page - Mats.wen­ner­holm@af­ton­bla­det.se

Sve­ri­ge har re­dan vun­nit två ­gre­nar när ett an­tal nor­da­me­ri­kans­ka ex­per­ter rös­ta fram styr­kor­na hos World Cup-la­gen. ­Sve­ri­ge har tur­ne­ring­ens bäs­ta back­be­sätt­ning och star­kas­te po­wer­play.

Det bru­kar räc­ka gans­ka långt. Jag hop­pas det räc­ker än­da till en fi­nal den här gång­en, där många svens­ka stor­stjär­nor kom­mer att gö­ra sin sista sto­ra tur­ne­ring i Tre Kro­nor.

Jag tror in­te det blir någ­ra NHL-­spe­la­re i OS i syd­ko­re­ans­ka Py­e­ong-chang 2018 och när det – ­för­hopp­nings­vis – är dags för näs­ta World Cup 2020 kom­mer spe­la­re som Hen­rik Zet­ter­berg och Hen­rik och Daniel Sedin att va­ra 40, Hen­rik Lundqvist kom­mer att ha fyllt 38.

Där­för hop­pas jag på ett and­ra lyck­ligt far­väl från en an­nan gyl­le­ne ge­ne­ra­tion den här gång­en. Som det Mats Sun­din, Peter Forsberg och N­ick­las Lid­ström tog i OS i Tu­rin 2006.

Inga mar­gi­na­ler för miss­tag

Det krä­ver att Hen­rik Lundqvist hål­ler sig frisk he­la tur­ne­ring­en, att den för­vän­ta­de ef­fek­ti­vi­te­ten i nu­me­rärt över­läge fun­ge­rar och att den svens­ka back­si­dan le­ver upp till för­vänt­ning­ar­na. Även de­fen­sivt. Och att Rikard Grönborg le­ve­re­rar i sitt förs­ta sto­ra upp­drag som för­bunds­kap­ten.

Det kom­mer in­te att bli någ­ra lät­ta mat­cher i grupp­spe­let och svens­kar­na mås­te ha minst två lag bakom sig för att ens gå vi­da­re till slut­spel. Det finns inga mar­gi­na­ler för någ­ra miss­tag och jag har sett lag li­ka namn­kun­ni­ga som det här fal­la mot bå­de Vi­tryss­land (2002) och Slo­va­ki­en (2010) i OS. Jag kom­mer in­te kän­na mig helt trygg när jag bän­kar mig till pre­miä­ren mot mar­drömsmot­stån­da­ren Ryss­land den 18 sep­tem­ber. Där av­görs ­myc­ket.

Se­ger­chans

Fo­to: JIM­MY WIXTRÖM

En allt­för van­lig syn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.