จีคมโฆษณารายการเดก   ใช้การ์ตนหลอกซื้อขนม สศช.ชีป�หาระดับโลก

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ ฐ -

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทย ไตรมาสแรก ปี 59 ว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการโฆษณาออกหลักเกณฑ์มา ควบคุมการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำาหรับเด็ก หลังงาน วิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ออกมา ระบุว่า กว่า94% ของโฆษณาตรงเป็นโฆษณาอาหารที่ไม่เหมาะต่อสุขภาพ ของเด็ก โดยเฉพาะเครื่องดื่มพร้อมดื่ม และขนมขบเคี้ยว ซึ่งผู้โฆษณา มักใช้ตัวละคร หรือตัวการ์ตูนจูงใจ และกดดันเด็กให้เชื่อถือตัวสินค้า ขณะ ที่กฎหมายเฉพาะของประเทศไทยที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มี จึงเป็น หน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องหาแนวทางเข้ามาควบคุม

สำาหรับการโฆษณาดังกล่าว ที่ผ่านมาในการประชุมขององค์กร อนามัยโลกเรื่องการตลาดอาหารและสุขภาพเด็ก ได้วิตกกังวลเกี่ยวกับ การโฆษณาและส่งเสริมการขายอาหารเด็ก เนื่องจากอาหารมีความสำาคัญ ต่อการเติบโตของเด็กและเยาวชน รวมถึงปัญหาภาวะการบริโภคอาหาร เกิน และการเจ็บป่วยเรื้อรังจากอาหารไขมันสูงของเด็กมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้น ซึ่งมาจากการโฆษณาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ในช่วงเวลาที่เด็ก ดูโทรทัศน์จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ขณะที่ผลศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ยังพบว่า ความถี่ของการ โฆษณาทางโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับการมีภาวะ นำ้าหนักเกินในสังคม เนื่องจากเด็กยังขาดวุฒิภาวะ ทำาให้ส่งผลต่อความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม การบริโภคของเด็กไปจนโต

อย่างไรก็ตามสำานักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศเรื่องการกระทำาที่ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2556 กำาหนดให้การโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หน่วยงานมีอำานาจ หน้าที่พิจารณาแล้วว่า เป็นการกระทำาผิด กฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ถือว่าเป็นการเอา เปรียบผู้บริโภค แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำาหนดด้านการควบคุมโฆษณาอาหารและ เครื่องดื่มในรายการโทรทัศน์สำาหรับเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ เช่น ไม่ครอบคลุมรูปแบบและเนื้อหาที่มีอยู่ในชิ้นงานโฆษณาที่ปรากฏใน รายการสำาหรับเด็กและเยาวชน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเฝ้า ระวังและออกหลักเกณฑ์มาควบคุม พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้ผลิตให้เห็น ความสำาคัญของการพัฒนาเด็กและมีส่วนร่วมกับการผลิตสินค้าอาหาร และเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเด็กและผู้บริโภคด้วย “เรื่องของโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการเด็กเป็น ประเด็นในระดับโลก เพราะการส่งเสริมการขายที่เจาะไปยังกลุ่มเด็กและ เยาวชน ที่มีวุฒิภาวะไม่สูง จึงทำาให้เด็กหลงเชื่อง่าย การเชิญชวน ก็ใช้ตัวการ์ตูนที่เด็กชื่นชอบใส่เป็นสิ่งจูงใจให้เด็กเชื่อตาม และ อยากซื้อ ส่วนการควบคุมตอนนี้ก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์อะไรออกมา ควบคุมเป็นพิเศษ ทั้งการโฆษณาขนมและอาหารชนิดต่าง ๆ ซึ่ง จากนี้ไปคงต้องมีอะไรออกมาควบคุมให้ชัดเจนขึ้น” ส่วนปัญหาเรื่องการร้องเรียนสินค้าและบริการในไตรมาส แรกปี59 ของสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) นั้น พบว่า มีจำานวน 2,033 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 7.1% เรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดคือ ด้านสัญญา 727 ราย รองลง มาเป็นด้านฉลาก และโฆษณา โดยการโฆษณา มีการร้องเรียนเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 36% ภาพรวมของภาวะสังคมในไตรมาสแรก เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็ต้องใช้เวลาใน การแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยในเรื่อง ของการจ้างงานมีจำานวน 37 ล้านคน.

ปรเมธี วิมลศิริ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.