แนวทางดูแลผู้สูงวัย

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

ประเทศไทยกำ�ล งัก้�วเข้�สสัู่งคมผู้สูงวัย โดย จ�กผลก�รสำ�รวจสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน� เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ปี 2558 พบว่� ผู้สูงวัย ที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปมีม�กถึง 10 ล้�นคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 15 ของประช�กรทั้งหมด และยังมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้สูงวัยเหล่�นี้มักจะมีปัญห� สขุภ�พหล�ยด้�น จ�กโรคเรื้อรังต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็น คว�มดันโลหิตสูง เบ�หว�น หัวใจและหลอดเลือดตีบ อัมพ�ต-อัมพฤกษ์ ข้อเข่�เสื่อม และโรคมะเร็ง เป็นต้น และส่วนใหญ่เป็นม�กกว่� 1 โรค ทำ�ให้ได้รับ ย�หล�ยชนิด ผู้สูงวัยจึงเป็นกลุ่มที่มีก�รใช้ย�ม�กกว่� วยัอื่น ๆ และมีคว�มเสี่ยงที่จะเกิดผลข้�งเคียง หรือ เป็นอันตร�ยจ�กก�รใช้ย�ผดิได้ง่�ย ส่งผลให้ก�รรักษ� ไม่ได้ผล สุขภ�พย่ำ�แย่ลง

ปัญห�ของผู้สูงวัยคือ จะมีสภ�พร่�งก�ยที่ เสื่อมไปต�มวัย ทั้งก�รเคลื่อนไหวที่ช้�ลง ส�ยต�ไม่ดี และคว�มจำ� ซึ่ง ผลจ�กก�รเสื่อม ของสภ�พร่�งก�ย เหล่�นี้จะส่งผลต่อ พฤติกรรมก�รใช้ย� โดยปัญห�ก�รใช้ย� ท พี่ บบ่อยในผู้สูงวัย ได้แก่

ลืมรับประท�นย� หรือลืมไปว่�รบัประท�นย�แล้ว ทำ�ให้ รับประท�นย�ซ �้ำ ซ อ้ น

เก็บย�ไม่ถูกต้อง เช่น แกะย�จ�กแผงทั้งหมด รวมย�ไว้ ด้วยกัน หยิบแผงย�ออกจ�กซองแล้วไม่เก็บคืนที่เดิม

ไม่อ่�นฉล�กย� หรือมองไม่เห็น หรืออ่�นฉล�กย�ไม่ออก ทำ�ให้รับประท�นย�ต�มคว�มเคยชิน อ�จได้ขน�ดย�ไม่ถูกต้อง

ใช้ย�ต�มคำ�บอกเล่� หรือซื้อย�ร บั ประท�นเอง หรือเอ� ย�ผ อืู่้ นม�ใช้ ทำ�ให้ใช้ย�ไม่ตรงต�มโรค เป็นต้น

อีกปัญห�ทพี่บบ่อย คือ ก�รเก็บรักษ�ย�ทผิี่ดวิธีทำ�ให้ย�เสื่อม คุณภ�พ ดังนั้นเมื่อเร�ได้รับย�ม� ควรเก็บรักษ�ให้ถูกวิธี ดังนี้

เก็บย�ต�มคำ�แนะนำ�ในฉล�ก เช่น ย�บ�งชนิดต้องเก็บใน ตู้เย็น ก็ต้องเก็บในตู้เย็นช่องปกติ ไม่เก็บในช่องแช่แข็งหรือฝ�ตเย็ู้น ไม่เก็บย�ในที่ชื้น เช่น ในห้องน้ำ� ไม่เก็บย�ในที่แสงแดดส่องถึง หรืออุณหภูมิร้อนเกินไป ย�ท ี่บรรจุในแผงพล�สติกหรือแผงฟอยล์ เพื่อป้องกัน คว�มชื้นและแสง ควรแกะใช้ทีละเม็ด ไม่ควรแกะทีเดียวทั้งหมด เพร�ะจะทำ�ให้ย�เสื่อมสภ�พได้ง่�ย

เมื่อหยิบย�แผงออกจ�กซองม�ใช้ ควร เก็บกลับคืนไว้ในซองเดิม

ทำ�ให้ผู้สูงวัยใช้ย�อย่�งไม่ถูกต้อง ส่งผล ให้ก�รรักษ�ไม่ได้ผล สุขภ�พย่ำ�แย่ ห�กปล่อยไว้ ก็จะกล�ยเป็นปัญห�ส�ธ�รณสุขสะสมในระดับ ประเทศ

แนวท�งก�รป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้สูงวัยใช้ย� ผิด คือจะต้องมีผู้ดูแลคอยจัดย�ให้ ซึ่งเป็นเรื่อง จำ�เป็นม�ก เพื่อให้มั่นใจว่� ผู้สูงวัยส�ม�รถใช้ย�ได้ อย่�งถูกต้อง เริ่มตั้งแต่ วิธีก�รจัดเก็บย� ก�รตรวจ สอบสภ�พย� (ต้องไม่เสื่อมสภ�พ และย�ยงัไม่หมด อ�ยก�รใช้)ุ ต้องอ่�นชื่อย� และฉล�กย�ให้ถี่ถ้วนก่อนใช้ ย�ทุกครั้ง เมื่อพบย�ท ี่มีชื่อ เหมือนกันหรือคล้�ยกัน ควร สอบถ�มเภสัชกรก่อนใช้ย� เพื่อป้องกันปัญห�ก�รใช้ย�ซ�้ำ ซอ้นเกินขน�ด เมื่อจัดย�เป็น มื้อเพื่อดูแลให้ผู้สูงวัยได้รับ ประท�นย�อย่�งถูกต้องต�ม แพทย์สั่ง ควรหมั่นสังเกตอ�ก�รผิดปกติหรือไม่พึง ประสงค์ที่อ�จจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงก�รไปพบเภสัชกร ปรึกษ�เรื่องก�รใช้ย�เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ส�ม�รถใช้ ย�ได้อย่�งถูกคน ถูกโรค ถูกขน�ด ถูกวิธี และถูก เวล�ดว้ย

เนื่องในโอก�สพระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิม พระชนมพรรษ�7 รอบ สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรม ร�ชนีิน�ถ 12 สิงห�คม 2559 สภ�เภสัชกรรม ได้ร่วม กับ องค์กรเครือข่�ยวิช�ชีพเภสัชกรรม จัดสัปด�ห์ เภสัชกรรม ประจำ�ปี 2559 ระหว่�งวันที่ 8-14 สิงห�คม 2559 เพื่อรณรงค์ให้ประช�ชนเห็นคว�ม สำ�คัญของก�รดูแลผู้สูงวัยให้ใช้ย�อย่�งถูกต้องและปลอดภัย เกิด ประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รรักษ�โรค และช่วยลดคว�มสูญเสียจ�กก�ร ใช้ย�ผดิแบบผิด ๆ ผู้ที่มีปัญห�เรื่องก�รใช้ย� ขอรับคำ�ปรึกษ�เภสัชกร ในสถ�นพย�บ�ลหรือร้�นย�ใกล้บ้�น ภ�ยใต้คำ�ขวัญ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข”

ซึ่งนอกจ�กจะมีก�รจัดกิจกรรมรณรงค์ระหว่�งวันที่ 8-14 สิงห�คม 2559 ที่เภสัชกรทุกส�ข�จะร่วมกันจัดขึ้นในทุกภูมิภ�คแล้ว ท�งสภ�เภสัชกรรมและองค์กรเครือข่�ยวิช�ชพีเภสัชกรรม ยังได้ร่วม กันจัดทำ�สอื่ประช�ส มัพันธ์ต่�ง ๆ อ�ทิ หนังสือคู่มือก�รใช้ย�ในผู้สูง วัย สมุดจดบันทึกย� แผ่นพับให้คว�มรู้ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ย�ปลอดภัย และเป็นสุข” วิดีโอคลิป “แกะเกร็ดเคล็ดลับย�” แผ่นป้�ยรณรงค์ เพื่อแจกจ่�ยไปยังโรงพย�บ�ล สถ�นพย�บ�ล ร้�นย�ช ุม ชนต่�ง ๆ ในเครือข่�ย เพื่อรณรงค์ให้ประช�ชนคนไทยมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในก�รใช้ย�อย่�งปลอดภัยแก่ผู้สูงวัย ช่วยลด ปัญห�ด �้ นก�รใช้ย�ในผู้สูงวัยอีกท�งหนึ่ง

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต�มได้ท�งเว็บไซต์ http://www. pharmacycouncil.org หรือ https://www.facebook.com/ mypharmacistthailand

ข้อมูลจาก ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.