เบ่งลูกเอง เสริมภูมิคุ้มกันโรคเจ้าตัวเล็ก

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

ป่วยเป็นภูมิแพ้เพิ่มขึ้น3-4 เท่� เมื่อเทียบกับช่วง 10 ปีที่ผ่�นม� ทั้งนี้ ก�รที่ร่�งก�ยคนเร�เปร�ะบ�งม�ก ขน�ดนี้เกิดจ�กหล�ยปัจจัยแน่นอนว่�เรื่องสภ�พ แวดล้อมมีส่วนอย่�งม�กแต่อีกส�เหตุสำ�คญัอีก อย่�งหนึ่งที่ทำ�ให้ คนเป็นโรคภูมิแพ้กันมากขึ้น อย่�งมีนัยสำ�คัญนั้น รศ.นพ.พัญญู พันธ์ บูรณะ หัวหน้�ส�ข� เวชศ�สตร์ม�รด� และท�รกปริกำ�เนิด ภ�ควิช�สติูศ�สตร์นรีเวชวิทย� คณะ แพทยศ�สตร์ โรง พย�บ�ลร�ม�ธิบดี บอกว่�เป็น เพราะ การคลอดด้วยวิธี ธรรมชาติลดลง ผ่าคลอดมากขึ้น

“รศ.นพ.พัญญู” อธิบ�ยว่� ในช่องคลอด ของผู้หญิงจะมีแบคทีเรียชนิดดีถึง50 สายพันธ์ุ โดยมีแบคทีเรีย ที่มี่ ประโยชน์เช่น “โด เดอรีนแบซิลไล” ที่ เจริญเติบโตในช่อง คลอดโดยใช้ไกลโคเจน บริเวณเซลล์เยื่อบุของ ช่องคลอดเป็นอ�ห�ร และสร้�งกรดแลคติกมี ฤทธ์ิป้องกันแบคทีเรีย ตัวร้�ยที่ก่อโรค หรือ เชื้อร�ต่�ง ๆ ไม่ให้ เจริญเติบโต เช่นเดียวกับ “แลคโตบาซิลัส” ที่มีอยู่ใน ลำ�ไส้ ซึ่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่�งก�ยไม่ให้ เม็ดเลือด ขาว ทำ�ง�นม�กเกินไปจนหลั่ง สารฮีสตามีน ทำ�ให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่�ยเรียกโดยรวมแบคทีเรียที่ ดี ๆ เหล่�นว่ี้� “โพรไบโอติก”

“ตัวของทารกนั้นจะมีความบริสุทธ์ิ มาก ไม่มีเชื้อแบคทีเรียในลำาไส้เลยการคลอด ด้วยวิธีธรรมชาติจึงทำาให้เด็กได้สัมผัสกับเชื้อ แบคทีเรียในช่องคลอดเป็นเวลานาน และมี โอกาสกลืนลงท้องซึ่งนับว่าเป็นคุณประโยชน์ สำาหรับตัวเด็กเองเพราะแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะ ไปเจริญเติบโตในลำาไส้ช่วยให้เกิดการกระตุ้น เม็ดเลือดขาวน้อยลงเมื่อได้รับสิ่งแปลกปลอม เข้าร่างกาย ดังนั้นจึงทำาให้เป็นโรคภูมิแพ้น้อย ลง มีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีขึ้น”

ประกอบกับการได้ดื่มนมอุ่น ๆ จากอก แม่ทันทีซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่านมแม่นั้นมีสาร อาหารมากมายที่ดีมากสำาหรับเด็กนมแม่ยังเป็น สารอาหารที่ดีมากสำาหรับแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ก่อเกิดเป็น “พรีไบโอติก” ดังนั้นเมื่อตัวเด็ก ได้รับทั้ง “โพรไบโอติก” จากช่องคลอดและ “พรีไบโอติก” จากนำ้านมแม่ ทำาให้เด็กมีโอกาส ที่จะเป็นภูมิแพ้น้อยลง

ในท�งกลับกัน “การผ่าคลอด” ทำ�ให้ เด็กไม่ได้รับแบคทีเรียที่มีประโยชน์จ�กช่อง คลอดเลย หนำ�ซ�้ำก�รว�งย�สลบระหว่�งผ่�ตดั ยังทำ�ให้แม่มีคว�มอ่อนเพลียไม่ส�ม�รถให้นม ลูกได้ทันทีอันเป็นช่วงเวล�ส�ำคญัของส�ยใยรัก และนำ้�นมม�รด�อ�จม�นอ้ยหรือไม่มีทำ�ให้เด็ก พล�ดที่จะได้รับ “พรีไบโอติก” จ�กนำ้�นม ม�รด�

นอกจ�กนี้แบคทีเรียชนิดดีก็จะถูก ทำ�ล�ยหมดจ�กก�รใช้ย�ปฏิชีวนะระหว่�งก�ร ผ่�ตดัอีกด้วย เรียกได้ว่�ปดิโอก�สของเด็กที่จะ ได้รับภูมิคุ้มกันจ�กม�รด�ในทุกช่องท�งแต่ เพิ่มโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ 30-40% ร่�งก�ยไวต่อสิ่งเร้�ต�่ง ๆ ม�กหรืออ�จจะถึง ขั้นเป็นโรคหอบหืดได้ง่�ย

“ปกติแพทย์จะให้เน้นการทำาคลอด ด้วยวิธีธรรมชาติมากกว่าการจะผ่าตัดต้อง ทำาเมื่อมีข้อบ่งชี้เท่านั้น เช่น เด็กตัวโตมาก เชิงกรานแม่เล็ก ทารกในครรภ์อยู่ในภาวะ เครียด ขาดออกซิเจน เป็นต้น อัตราการ ผ่าตัดคลอดไม่ควรเกิน 15-20% แต่ปัจจุบัน กลับมีการผ่าตัดคลอดถึง 30-40% บางโรง พยาบาลสูงถึง 80% ในจำานวนนี้ผ่าคลอด เพราะมีข้อบ่งชี้แค่ 15-20% ที่เหลือเป็น ข้อบ่งชี้ไม่ชัดเจน หรือเป็นความปรารถนา ของพ่อแม่”

เพร�ะฉะนั้นห�กเป็นไปได้อย�ก แนะนำ�คณุแม่คลอดด้วยวิธีธรรมช�ตมิ�กกว่� เพื่อสัมผัสคว�มรู้สึกของก�รคลอดธรรมช�ติ ที่ยังช่วยให้ลูกมีโอก�สเป็นโรคภูมิแพ้น้อยลง ภูมิคุ้มกันโรคแข็งแกร่งไม่ใช่แค่ภูมิแพ้เท่�นนั้ แต่ยังส�ม�รถสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่�ง ๆ ได้เป็น อย่�งดีอีกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.