พสกนิกรร่วมลงน�มถว�ยพระพร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำานักพระราชวัง เปิด ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน เดินทางนำาแจกันดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้ และสิ่งของต่าง ๆ มาทูลเกล้าฯ ถวายอย่างต่อเนื่อง และขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ สถาบันสิริกิต์ิ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สำานักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย โดย พล.ต.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ ผู้อำานวยการสำานักงานพระธรรมนูญทหาร กอง บัญชาการกองทัพไทย คณะนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 59/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คณะข้าราชการ ม.พัน 29 รอ. โดย พ.ท.ธารา ฉลาด ผบ.พัน 29 รอ. คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ ราษฎร์บำารุง) สพป.ราชบุรี เขต 1 สภาลูกเสือชาวบ้าน กทม. คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร คณะหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ชมรมสายใยแม่บ้านทหารอากาศ คณะครู-นักเรียน โรงเรียน บ้านหาดส้มแป้น ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดเกาะจาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ชมรมโหรพยากรณ์ คณะข้าราชการ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) กลุ่มคณะเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม นำาโดย พ.ต.ท.สุพจน์ นาคเงินทอง ผู้อำานวยการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.