ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จัดยิ่งใหญ่ ‘ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน’

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

โดยสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ได้ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จัดขึ้นเป็น เวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศได้รับรู้ รับทราบ และ สามารถน้อมนำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติให้เกิด ราชดำาริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ ประเทศถึง 4,956 โครงการ ส่งผลให้ เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียน รู้และใช้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำาริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

นิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฉบับเยาวชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.