วัดที่คุณภาพ

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

“ช่องทางการตลาด” ของ “ธุรกิจหนังสือนวนิยาย” ยุคใหม่ ที่มีปัจจัย สำาคัญจากเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารที่พัฒนาไปอย่าง รวดเร็ว จนทำาให้เกิดรูปแบบการอ่าน-การขาย นวนิยายออนไลน์ อย่าง “Fictionlog” เกิดขึ้น เพื่อ เป็นตลาดให้กับนักอ่านและนักเขียน โดยช่องทางนี้ คือพื้นที่เขียนและขายนวนิยายออนไลน์ โดยนักอ่าน สามารถเข้ามาซื้อได้โดยตรง ซึ่งวันนี้คอลัมน์นี้ก็มี นานาทรรศนะจากคนในวงการและธุรกิจนี้ ที่ได้สะท้อน ถึง “รูปแบบของธุรกิจหนังสือออนไลน์” มานำา เสนอต่อ...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.