ขุนขยับ แม่มะลิ

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

10. ซีอิ๊วดำาหวาน 11. ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม 12. ซอสฝาเขียว วิธีทำา 1. นำาเครื่องปรุงทั้งหมดใส่หม้อ ให้ท่วมต้มจนน้ำาเดือดจัด 2. หรี่ไฟเหลือปานกลาง ทำาการเคี่ยวต่อ 3 2 2 ทัพพี ทัพพี ทัพพี เติมน้ำา

ขาหมูเมืองตรัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.