10

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

จากนั้นจะหายใจไม่พอ แขนขาอ่อนแรง อาการไล่จากข้างบนลงมาข้างล่าง ใช้เวลาเป็น วัน ๆ ก่อนจะแสดงอาการ บางรายมีอาการใน ไม่กี่ชั่วโมง และแสดงอาการอย่างเต็มที่ ภายใน 2 วัน จำาเป็นต้องได้รับยาต้านพิษให้ เร็วที่สุด 1 คน 1 โดส เพื่อลดอัตราการเสีย ชีวิต และอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

“หากไม่ได้รับยาต้านพิษร่างกายจะ อ่อนแรงถึง ขั้นต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจนานถึง 2 เดือน แต่บางรายก็ ก็ เสียชีวิตลงไปก่อนเพราะหายใจไม่พอ อย่างไร ก็ตามแม้การใส่เครื่องช่วยหายใจจะช่วยยืด ชีวิตได้แต่ก็มีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อน น เช่น การติดเชื้อ ปอดบวม ตามมาอีกเยอะมาก ทำาให้ค่ารักษาพุ่ง ในขณะที่บางส่วนก็ต้องเสีย ชีวิตจากการติดเชื้อ” ศ.นพ.วินัย ระบุว่า อย่างไรก็ตาม ยา ต้านพิษโบทูลินัมจัดเป็นยากำาพร้า ตานพษโบทูลนมจดเปนยากาพรา หรอยาหา หรือยาหา ยา ยากที่ไม่ค่อยมีคน กที่ไม่ค่อยมีคน ผลิตหรือนำาเข้า ดั ดังนั้นในส่วนของงนั้ นในส่วนของ ประเทศไทยเอง ทางศูนย์พิษฯ ได้ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม สำานักงาน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมกัน จด จัดหามาสำารองไว้ใช้ในประเทศ แต่ก็มี ม จำา จำานวนจำากัดเนื่องจากมีราคาแพง โดสละ 4 แส แสนบาท แถมอายุการใช้งานสั้นเพียง 2 ปี

แม้วันนี้จะมีองค์ความรู้มากแถมเข้า เข้า ถึง ถึงง่ายแต่ก็ยังพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากสาร สาร พิษ พิษโบทูลินัมที่มาจากหน่อไม้ปี๊บกันประปราย ปราย ปีล ปีละไม่เกิน 10 ราย บางปี 3 ราย บางปี 5 ราย เมื่ เมื่อช่วงสงกรานต์ปี 2558 ที่ผ่านมาพบมีผู้ป่วยป่้วย 4 ราย จากต่างพื้นที่ แต่สอบสวนแล้วพบว่ารับ ปร ประทานหน่อไม้ปี๊บจากแหล่งเดียวกัน

ทั้งนี้ สิ่งที่อยากจะบอกขณะนี้คือเป็น ช่ว ช่วงหน้าฝน ซึ่งแน่นอนว่าหน่อไม้กำาลังให้ ผล ผลผลิตเยอะ ซึ่งการรับประทานสด ๆ นั้นไม่ น่ น่ากังวลเพราะแน่นอนว่าต้องปรุงให้สุกก่อน อย อยู่แล้ว แต่ใน กรณีที่ถนอมอาหารโดยนำามา ทำาเป็นหน่อไม่ปี๊บนั้นอยากให้ตระหนักถึงทำา เรื่องนี้เรื่ การต้มสุกต้องมั่นใจว่าสุกทั่วถึง แล้ว จึงปิดฝาจึง เพราะหากยังมีเชื้อแบคทีเรียคลอส ทริเดียมฯทริ เหลืออยู่ก็จะไปแบ่งตัวและสร้าง สารพิษโบทูลินัมขึ้นมาได้อีก้

จุดสังเกตหนึ่งที่พยายามบอกกับ ประชาชนมาตลอดคือสารพิษโบทูลินัมนั้น มีส่วนทำาให้กระป๋องบรรจุภัณฑ์มีลักษณะ บุบเบี้ยวได้ ดังนั้นหากเจอลักษณะแบบนี้ ไม่ควรนำามารับประทาน แต่ปัจจุบันกลาย เป็นว่า มีการนำาหน่อไม้ปี๊บ แยกมัดในถุง พลาสติกทำาให้สังเกตได้ยาก ดังนั้นก่อนรับ ประทานหน่อไม้ปี๊บหรือหน่อไม้ถุงควร ทำาให้สุกด้วยความร้อนก่อนเสมอ.

“โบทูลินัมท็อกซิน”

“โบทูลินัม” “เชื้อแบคทีเรียคลอสทริเดียม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.