ชูพระธาตุพนมมรดกโลก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 20 ส.ค. น�ยสมช�ย วิทย์ ดำ�รงค์ ผวจ.นครพนม เปิดเผยว่� นครพนม เป็นจังหวัดช�ยแดนที่มีจุดแข็งในเรื่องก�ร พัฒน�เศรษฐกิจก�รค้� ก�รท่องเที่ยว มีสถ�น ที่สำ�คัญที่ส่งผลดีต่อก�รพัฒน� คือ สะพ�น มิตรภ�พไทยล�วแห่งที่ 3 นครพนม–คำ�ม ว่ น ถือเป็นเส้นท�งสู่ก�รค้�เชื่อมภูมิภ�คอินโดจีน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งขององค์พระธ�ต ุพ นม สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้�นคู่เมืองอ�ย ุเก่�แก่กว่� 2,000 ปี ท�ง จ.นครพนม จึงห�รือร่วมกับวัดพระ ธ�ตุพนมวรมห�ว ิห�ร อ.ธ�ต ุพนม ตลอดจน หน่วยง�นเกี่ยวข้อง มีมติเตรียมพร้อมดำ�เนิน ก�รขอขึ้นทะเบียนวัดพระธ�ตุพนมเป็นมรดก โลก เชื่อว่�จะไม่มีปัญห�ในเรื่องของก�ร คัดค้�นหรือไม่มีผลกระทบใด ๆ โดยจะเดิน หน้�ผลักดันให้ส�ม�รถขึ้นทะเบียนเป็นมรดก โลกโดยเร็วที่สุด.

่ ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.