ตร.บางเขนจับโจรลักจยย.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวล� 08.30 น. วันที่ 20 ส.ค. พ.ต.ท.ปรเมษฐ โพยนอก รอง ผกก.สส. สน.บ�งเขน พ.ต.ท.เสน่ห์ มณีฉ�ย สว.สส. สน.บ�งเขน พร้อมฝ่�ยสืบสวน จับกุมน�ยณัฐ พงษ์ หรือก้อง ชีพนุรัตน์ อ�ย ุ 35 ปี พร้อมของ กล�งรถ จยย.ค�ว�ซ�ก ิ สีเขียว-ดำ� ทะเบียน 3 กจ 6732 กรุงเทพมห�นคร ของน�ยณัฐพล ธรรมศรี อ�ย ุ 21 ปี นักศึกษ�ชนปีที่ั้ 3 มห�ว ิทย�ล ัย ศรีปทุม ถูกขโมยไปจ�กรีเจนท์ โฮมคอนโดมิเนียม ซอยพหลโยธิน 67 แขวง อนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน กรุงเทพฯ เมื่อเวล� 22.00 น. วันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่�นม� โดยส�ม�รถ จับกุมได้ที่บ้�นพักใน อ.บ�งปล�ม�้ จ.สุพรรณ บุรี แจ้งข้อห�ล กั ทรัพย์ในเวล�กล�งคืน นำ�ต วั ดำ�เนินคดีต่อไป. พล.ต.ท.ศ�นตย์ิ มหถ�วร รรท.ผบช.น. พล.ต.ต.นันทช�ต ิ ศุภมงคล ผบก.น.4 พ.ต.อ.สุ พล ค้ำ�ชู ผกก.สน.โชคชัย แถลงจับกุมน�ยกำ� พล รุจิวิภูษณะ อ�ย ุ 36 ปี อดีตเจ้�ของบริษัท รับผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ อยู่บ้�นเลขที่ 24/5 ตรอกวิสูตร แขวงวังบูรพ�ภ ริ มย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้ต้องห�ใช้อ�วธุปืนปลอม (บีบีกัน) บุกเดี่ยวชิงทรัพย์ธน�ค�รธนช�ต ส�ข�คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ ได้เงินสดไป 439,000 บ�ท สอบสวนให้ก�รรับส�รภ�พ อ้�งว่�ต อ้งก�รนำ� เงินไปชำ�ระหนี้สินให้กับเจ้�หนี้รวม 18 ร�ย ประม�ณ 369,000 บ�ท แต่ปฏิเสธก�รนำ�ต วั ไปทำ�แผนประกอบคำ�รบส�รภ�พั โดยมี สื่อมวลชนติดต�มไปด้วย เนื่องจ�กเกรงว่�จะ กระทบจิตใจครอบครัว จึงควบคุมตัวไป สอบสวนขย�ยผลดำ�เนินคดีต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.