สท.เร่งรัดคดีโจรชิงทรัพย์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวล� 15.00 น. วันที่ 20 ส.ค. สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ เพื่อสอบถ�ม่ คว�มคืบหน้�เกี่ยวกับคดี ถูกคนร้�ยวิ่งร�ว ทรัพย์กระเป๋�ถอืและสิ่งของมีค่�หล�ยร�ยก�ร มูลค่�ประม�ณ 7 แสนบ�ท ที่ล�นจอดรถใกล้ ร้�นแห่งหนึ่ง ในซอยทองหล่อ 13 เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่�นม� พร้อมนำ�หลักฐ�นม�มอบ ให้กับท�งเจ้�หน้�ทเพิ่ี่มเติม และขอให้เร่งรัด ติดต�มตัวคนร้�ยม�ด ำ�เนินคดีโดยเร็ว ก่อน เดินท�งกลับประเทศฝรั่งเศส.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.