Daily News Thailand - - Teenzone-เยาวชน -

เด็ ก ใน ยุ ค ส มั ย นี้ ต้ อ ง เผชิญกับคำาถามที่ไม่ได้มี เพียงแค่คำาตอบเดียว หรืออาจเป็นคำาถามที่ไม่มีคำาตอบ จึงมี ความจำาเป็นที่ต้องเสริมสร้างทักษะคิด วิเคราะห์รอบด้าน พร้อมรับสถานการณ์ จริงให้เด็ก ๆ มีทักษะที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมาย ของ Gakken Classroom”

มร.เดกูชิ โกอิจิ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท กักเคน เอดูเคชั่นแนล จำ�กดั สถ�บนั ด้�นก�รบริห�รก�รศึกษ�อันดับ 1 ของ ญี่ปุ่น กล่�วถึงโรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบ ใหม่ ซึ่งตอนนี้นำ�ม�เปิดในเมืองไทยแล้ว โดยเป็นคว�มร่วมมือกับ สถ�บนั น�นมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น

Gakken Classroom คือ ก�ร พัฒน�คว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�รให้แข็ง แกร่ง สร้�งคว�มเชื่อมั่นในตนเอง เรียนอย่�ง มีคว�มสุข และสนุกกับก�รใช้ชีวิต ด้วย แนวท�งหลัก 4 ข้อ คือ สร้�งทักษะพื้นฐ�น ท�งวิช�ก�ร สร้�งทักษะพื้นฐ�นท�งม�รย�ท ไม่อ้�งอิงกับระดับชั้นเรียน และเรียนรู้ด้วย ตนเอง รวมถึงส่งเสริม 4 ทักษะก�รเรียนรู้ที่ จำ�เป็นต่อเด็กในปัจจุบัน ได้แก่ คว�ม สนุกสน�น คว�มเข้�ใจ คว�มต่อเนื่อง และ ก�รประยุกต์ใช้ โดยมุ่งพัฒน�คว�มส�ม�รถ ท�งวิช�ก�รของเด็ก ๆ ให้มีคว�มแข็งแรง ภ�ยใต้ปรัชญ� เรียนอย่�งมีคว�มสุข สร้�ง คว�มเชื่อมั่นในตนเอง และสนุกกับก�รใช้ชีวิต เปิดโอก�สให้เด็กไทยได้เติมเต็มทักษะคิด วิเคร�ะห์ที่รอบด้�น พร้อมรับกับสถ�นก�รณ์ ชีวิตจริงเพียงพอที่จะแข่งขันในสังคมปัจจุบัน

น�งส�วคิม จ ง ส ถิ ต ย์ วั ฒ น � กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท น�นมีบุ๊คส์ จำ�กดั เปิดเผยว่� กักเคน คล�สรูม จะสอนวิช� คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเด็ก อ�ย ุ 6-12 ปี และมีคว�มแตกต่�ง เพร�ะ เป็นสถ�นที่ที่เด็กจะได้เปิดโลกทัศน์ ค้นพบ ตัวเอง สนุกกับก�รใช้ชีวิต ซึ่งก�รเรียนรู้ ด้วยตนเองจะเกิดขึ้นไม่ได้ ห�กข�ดเครื่อง มือที่เหม�ะสมต�มพัฒน�ก�รของเด็กแต่ละ คน โดยเฉพ�ะเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ที่ต้อง ปลุกเร้�ให้อย�กเรียนรู้จ�กภ�ยใน รู้สึกสนใจ และมีคว�มสนุก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.