เป้-พงศกร ‘ทำาดีแค่ที่สุด’ สานฝันธุรกิจตนเอง

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร Gen ละคร - นภาพร พานิชชาติ napapornpุdailynews.co.th

พราะเกิดมาในครอบครัวนักธุรกิจใ ใ ในฐานะทายาท ธุรกิจสิ่งทอรายใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ และคอม มูนิตี้มอลล์ ซึ่งมีไฟต์บังคับว่าต้องสานต่อธุรกิจของ ครอบครัว แต่ “เป้-พงศกร พงษ์ศักดิ์” ก็มีความฝันของตัวเอง กับการเริ่มต้นธุรกิจเครื่องดื่ม สานฝันผลิตน้ำาผลไม้ไทยให้โด่งดัง ไกลระดับโลก พร้อมกับแนวคิดในการทำางานว่า “ดีแค่ที่สุด”

เป้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท จากสหรัฐ อเมริกา จากนั้นกลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวอย่างเต็มตัว เริ่มจากรับผิดชอบงานด้านการตลาด ให้กับบริษัท สุวรรณ อุตสาหกรรมปั่นทอ จำากัด จากนั้นค่อย ๆ เข้ามาดูแลงานให้กับ บริษัทในเครือสุวรรณ กรุ๊ป ก่อนจะเริ่มธุรกิจใหม่ด้วยการก่อตั้ง บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอเรจ จำากัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่อง ดื่มและบรรจุภัณฑ์ให้กับแบรนด์ชั้นนำาต่าง ๆ

เพราะความสนใจในอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่ต่าง ประเทศ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจอยากที่จะทำาธุรกิจเครื่องดื่ม และมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจนี้ในประเทศไทยโ โ ใ ้ ไ เพราะ เมืองไทยเป็นเมืองร้อน คนส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มเพื่อเพิ่ม ความสดชื่น จึงได้เริ่มศึกษาธุรกิจเครื่องดื่มอย่างจริงจัง ในช่วง 2–3 ปีก่อนเริ่มธุรกิจ เขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเพื่อ ศึกษากรรมวิธีการผลิตตั้งแต่แรกเริ่มจนจบกระบวนการผลิต รวมไปถึงศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทย และมีความ ตั้งใจอยากให้คนไทยได้บริโภคเครื่องดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐาน จริง ๆ เทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ ที่มีระบบการผลิตที่ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล

“ผมไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อน ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย ตัวเองอย่างมาก เพราะต้องบริหารทั้งคน มองหาวัตถุดิบที่ มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และค้นหาความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับตลาดของบ้านเรา รวมถึงต้อง สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย”

เขาบอกว่า สิ่งเหล่านี้คือกำาไรชีวิต ที่ต้องอาศัยความ ท่มเท ทุ่มเท ความเอาใจใส่ ศึกษา และที่สำาคัญที่สุดคือความรักที่ใส่ และที่สำาคัญที่สดคือความรักที่ใส่ ลงในการทำางาน เพื่อสะสมเป็นประสบการณ์และนำามาปรับใช้ หลายคนมักคิดว่าจะไม่ทำาในสิ่งที่ไม่ถนัด แต่สำาหรับเป้ หากไม่ ถนัดก็ยิ่งต้องอ่าน ต้องศึกษา และลงมือ อย่าอาศัยโชคชะตา ทุก อย่างเราต้องลงมือทำาเอง ยอมรับในผลที่ออกมาเพราะเราได้มุ่ง มั่นด้วยความตั้งใจที่สุดแล้ว

เป้ยังมีความตั้งใจที่จะนำาเครื่องดื่มน้ำาผลไม้ไทย “อีฟ” ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ เป้บอกว่านี่ไม่ใช่ราคาคุย เพราะ กว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เขาคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่ดี ที่สุดจริง ๆ ที่ให้ทั้งประโยชน์ และคุณค่า หรือแม้แต่สูตรต่าง ๆ ต้องผ่านการคัดสรรจากสูตรที่ดีจริง ๆ

“อย่างที่รู้กันอยู่ว่าวัตถุดิบที่ดีคือกุญแจสำาคัญในการ ผลิตของที่ดีได้ เช่นเราอยากรับประทานปลาดิบของญี่ปุ่น ก็ต้อง มาจากประเทศญี่ปุ่นจริง ๆ และที่สำาคัญต้องสด เหมือนกับที่เรา ทำาอยู่ เราเดินทางเสาะหาวัตถุดิบจริง ๆ ใช้ระยะเวลากว่าจะได้ วัตถุดิบที่ดี บางรายใช้เวลานานและยากกว่าที่เค้าจะยอมแบ่ง วัตถุดิบที่ดี ๆ ของเค้าให้เรา หลังจากได้วัตถุดิบที่ดีแล้ว กระบวนการผลิตก็ต้องดีที่สุดด้วย ตามแนวทางการทำางานที่ยึด มาตลอดคือ “ดีแค่ที่สุด”

เป้บอกว่า การทำางานของเขาก็เหมือนกับเชฟที่ปรุง อาหาร เราต้องคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด และสิ่งสำาคัญคือ เรา ใส่ใจลงไปในทุกขั้นตอน ผู้บริโภคก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพที่สุด เช่นกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.