ยลศิลปกรรม‘เพชรยอดมงกุฎ’

Daily News Thailand - - ศิลปวัฒนธรรม-บทความ -

มนุษย์ และเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมกระจาย มาจาก ด้าน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่โด่งดังติดตลาดไปก่อนนานแล้ว

ผมจะขอทำาตัวเป็นคนแผ่นเสียงตกร่อง นำาเอา สถานที่ท่องเที่ยวบนถนนสายนี้มาฉายซำ้าอีกสักครั้งหนึ่ง เริ่มจาก อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย ที่มีเรื่องเล่าว่า เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสาวน้อยร้อยเสน่ห์ที่ไม่ยอมทอดกาย ให้ชายใด ขณะที่ลักษณะด้านกายภาพปรากฏเป็นนำ้าตก อันเกิดจาก ลำาห้วยมวกเหล็ก ไหลลดหลั่นไปไกลถึง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อเรียกตามชื่อพันธ์ุไม้ประจำาถิ่นแตก ต่างกันไป เช่น ก้านเหลือง ลำาพูป่า มะแฟน จำาปีสิรินธร ยางนา มะฝ่อ

จากจุดนี้ไปไม่ไกลนักก็จะถึงยัง ต.หนองย่างเสือ ที่มีเรื่องเล่าอีกเช่นกันว่าแต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยมีหนอง นำ้าขนาดใหญ่ และเหล่าพรานป่าได้ใช้เป็นสถานที่ย่างเสือ ซึ่งล่ามาได้ จนได้ชื่อในเวลาต่อมาว่าหนองย่างเสืออะไร ทำานองนั้น

ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำาคัญคือ ไร่บิ๊ก เต้ ซึ่งเพาะพันธ์ุไม้ดอกจำาพวก “มัม” หรือ เบญจมาศ บนพื้นที่ขนาด 100 ไร่ ตรงช่องทางลมพัดผ่านข้างเชิง เขา และน่าจะได้ชื่อว่าเป็นสวนมัมขนาดใหญ่สุดของไทย ก็ว่าได้ เลือกร่วมแสดงจะมีขึ้นในเดือนกันยายน้ ใ ใในพื้้นที่่ศิลปะ ในพื้นที่ศิลปะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปถนนเจ้าฟ้า าฟ้า ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ เผยผลการประกวดศิลปกรรม ปกรรม จาก การประกวด 3 ประเภทได้แก่ ประติมากรรม รรม หัวข้อ “พระพุทธรูปปางคันธารราฐ”, ประติมากรรม ติมากรรม

บนตำาแหน่งที่อยู่เยื้องตรงข้ามมีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่เท่ากัน ตรงนั้นเป็นไร่ องุ่นไร้เมล็ด ชื่อ “ภูนวพันธ์” เป็นสวนที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดปี กับมีผลผลิต นอกจากองุ่นสดจำาหน่ายแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ผลองุ่น เช่น นำ้าองุ่นที่มีความหวานรุนแรงจนอาจแสลง สำาหรับคนที่มีนำ้าตาลในเลือดสูงและองุ่นอบแห้งบรรจุห่อ

ส่วนที่ ต.ลำาพญากลาง เป็นชุมชนคนเลี้ยง โคนม ที่ได้พันธ์ุมาจากนิวซีแลนด์ เลี้ยงและรีดนมทุกวัน ช่วงเช้ากับบ่าย มีอยู่มากถึง 50,000 ตัว เหมาะสำาหรับ การท่องเที่ยวแบบแสวงหาประสบการณ์ คือดูและมี ส่วนร่วมในการรีดนมวัวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไปด้วย

ถัดไปที่ บ้านซับจำาปา ต.ซับจำาปา อ.พัฒนานิคม พื้นที่ จ.ลพบุรี เป็นที่ตั้งของ โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และเป็น ป่า จำาปีสิรินธรที่มีดอกจำาปีสิรินธรอายุราว 100 ปี บาน ตามฤดูกาล โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามให้

ต่อไปที่ บ้านโป่งมะนาว อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ที่ นี่เป็น แหล่งขุดค้นพบซากมนุษย์โบราณก่อน ประวัติศาสตร์ ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีอายุไม่ ตำ่ากว่า 3,000 ปี และมีให้ดูกันมากถึง 8 หลุม กับมี ยุวมัคคุเทศก์วัยจิ๋วประจำาท้องถิ่นคอยนำาชมอยู่ด้วย

ทั้งหมดคือแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกกำาหนดขึ้นเป็น เส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ และเริ่มทำาตลาดอย่างต่อเนื่อง มา จนกระทั่งได้รับการขานรับอย่างน่าพึงพอใจ เมื่อมีนัก ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวกว่าพันคนเข้าร่วมกิจกรรมปั ปั่นหัวใจสีเขียวภายใต้โครงการ “สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปีมีดี ทุกเดือน” ของ ททท. สำานักงานลพบุรี กับองค์กรเอกชน จัดขึ้น ในวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา

และล่าสุดก็ได้จัดเป็นรูปแบบคาราวานนำาเที่ยว มีรถจากกรุงเทพฯเข้าร่วม 30 คัน นักท่องเที่ยวจำานวน 120 คน ในโครงการคาราวานครอบครัวสุขสันต์ สิงหา พาแม่เที่ยว เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเที่ยว ลพบุรีแล้วทำากิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าแซมป่าจำาปีสิริน ธร จากนั้นเที่ยวแหล่งโบราณคดีโป่งมะนาว สวนมัมบิ๊ก เต้ ไร่องุ่นภูนวพันธ์ แรมคืนที่มีลา การ์เด้นท์ รีสอร์ท

ครบสูตรสำาหรับ การท่องเที่ยวตามเส้นทาง สายใหม่ลพบุรี-สระบุรี ที่ไม่ไกลจากเมืองหลวงกรุงเทพฯ และมหานครปากช่องแหล่งกระจุกตัวของคนสมัยนี้

อยากบอกด้วยว่าแถวนี้ปลอดเกมโปเกมอน ให้เที่ยวไล่จับ!.

บริสุทธิ์ ประสพทรัพย์

Sugar ว่าเป็นโครงการศิ สำาคัญที ม ฯล ศิ สื่ “วาไรตี้ ศิลป์- พลิ้วอ่อน ได้ ม อง เที่ยวสุดโรแมนติก จากสำานักพิมพ์ เฮอร์ พับลิชชิ่ง ผล งานของง PAKAPRICH เมื่อ “เขา” ชวน “เธอ” ที่เพิ่ง ตกลงคบกันได้ไม่นานกลับบ้านด้วยรถไฟ..จากน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษป สู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ผ่าน 13 ประเทศ เป็น 71 วันที่มีความหมาย

ชวนขนลุก “ZOO สัตว์ สยอง โลก” จาก สำานักพิมพ์ส แม็กซ์ พับลิชชิ่ง ผลงานของ เจมส์ แพต เตอร์สัน และ ไมเคิล เล็ดวิดจ์ ที่มาพร้อมกับความสนุก ร ระดับอินเตอร์ หลังจากพบความประหลาดผิดปกติของ เหล่าผองสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นภัยต่อมนุษย์ ชวนให้ต้อง ติดตามเอาใจช่วยว่า แจ็กสัน ออช นักนิเวศวิทยาและนัก ชีววิทยา จะหาทางแก้ไขภัยพิบัตินี้ได้หรือไม่??

การตามล่าหาเพชรต้องคำาสาป “ปริศนา น้ำาตาแห่งดวงดาว” เขียนโดย เจนดารา จากสำานักพิมพ์ คำาต่อคำา เมื่อ อิลยา ถูกเลือกให้เป็นผู้ครอบครองเดอะ เทียร์ออฟสตาร์ เพชร ที่เหล่าผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลกหมาย ปองและพร้อมจะล่าชีวิตผู้ครอบครอง หญิงสาวจะเอาชีวิต รอดได้อย่างไร... เพชร ต้องคำาสาปบันดาลทุกสิ่งให้ผู้ครอบ ครองได้จริง หรือเป็นเพียงตำานานสืบขานกันมา...

ปันปัณณ์

“หมดหัวใจไว้ที่...รัก” “ตัว” 71 วัน ปลายทางคือบ้าน เรา” ระหว่างทางคือ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สายไหมทางทะเ สายไหมทางทะเล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.