ค า�ถามพ่วงระเบิดเวลาลูกใหม่‘ท็อปบู๊ต’

Daily News Thailand - - การเมือง -

“มีชัย ฤชุ ระบบลายลักษณ์อักษร“ พร้อมกับยอมรับอีกว่า ใน ตอนนี้ กรธ. ยังมี ความมึนว่า จะนับ เรื่องวันแรกที่มี รัฐสภากันอย่าง ไร เพราะค า�ว่า 5 ปีตั้งแต่มี รัฐสภาในค �า ถามพ่วง นั้นเป็น ภาษาชาวบ้าน ถ้าดูภาษากฎหมายก็จะสงสัยแล้วว่า จะดูวันแรกของรัฐสภาอย่างไร ถ้าหากวันเลือกตั้งมี ส.ว.แล้วจะหมายความว่า ตอนนั้นมีรัฐสภาแล้วหรือ ยัง ตรงนี้ก็ยังสงสัยอยู่

และกังวลว่า การแก้ร่างรัฐธรรมนูญตาม เจตนาของคา�ถามพ่วง จะนา�ไปสู่การเพิ่มมาตราใหม่ เพราะ กรธ.น�าเสนอให้ประชาชนได้ทราบก่อนลง ประชามติว่า ร่างรัฐธรรมนูญมีอยู่ 279 มาตรา ดังนั้น ถ้าไม่จ า�เป็น กรธ.ก็จะไม่เพิ่มมาตรา

ในตอนนี้ยังไม่รู้ว่า กรธ.จะมีความเห็นหรือ แนวทางว่าจะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญกันอย่างไร และ คงไม่สามารถไปเพิ่มอ �า นาจหรือตัดทอนอะไรได้อีก แล้ว คาดว่าภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้ กรธ.น่าจะส่ง ร่างรัฐธรรมนูญไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ ได้ ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเขียนไม่ถูก ไม่ ตรงตามเจตนาของประชามติ ก็ให้เขาส่งความเห็น กลับมาว่าจะให้เขียนแก้ไขกันอย่างไร

ตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่า การด�าเนินการแก้ไข เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ของ กรธ.-สนช.จะจบ แบบ “แฮปปี้เอนดิ้ง ไม่ใช่หนังสะเทือนขวัญ” เหมือนดั่งที่ “ท็อปบู๊ต” ต้องการ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.