ปรับระบบสอบฝีมือแรงงานป้องทุจริต

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรง งาน กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ว่า ขณะ นี้ส�านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ แรงงานได้ปรับปรุงระบบการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ คลังข้อสอบซึ่งเก็บไว้ที่ส่วนกลางผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และสามารถบันทึกผลการสอบ เข้าเก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติทาให้� สามารถสืบค้นและเรียกใช้สถิติข้อมูลจา�นวนผู้ สมัครทดสอบหรือผู้ผ่านการทดสอบแรงงาน แห่งชาติได้โดยสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งป้องกัน การรั่วไหลของข้อสอบเพราะไม่ต้องแจกจ่าย เอกสารข้อสอบไปยังศูนย์ทดสอบฯ แต่ละแห่ง รวมทั้งมีระบบการสุ่มข้อสอบในแต่ละหมวด ให้ผู้สอบแต่ละคนได้รับไม่เหมือนกัน ป้องกัน การทุจริตของผู้เข้าสอบรวมทั้งเจ้าหน้าที่เองไม่ สามารถทุจริตช่วยเหลือคนใดคนหนึ่งได้ เพราะ ขณะสอบต้องเสียบบัตรประจา�ตัวประชาชนของ ผู้เข้าสอบกับเครื่องและผลการสอบของแต่ละ คนจะตรวจผลและพิมพ์รายงานผลการสอบโดย คอมพิวเตอร์ ทา�ให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งเกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้เข้าสอบไม่ ต้องเสียเวลารอผลนานเหมือนวิธีเดิม

“เมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมาทางส�านัก พัฒนามาตรฐานฯ ได้ดา�เนินการโครงการนา�ร่อง ทดลองใช้ระบบการสอบข้อเขียนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดสอบฝีมือแรงงานสาขา ไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดแพร่ และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานจังหวัดเชียงราย จากการประเมินผลการ ทดสอบระบบดังกล่าวไปแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่า พอใจ” นายกรีฑา กล่าวและว่าสา�หรับผู้ที่สมัคร รับการทดสอบฝีมือเอาไว้แล้วนั้นสามารถนา�ใบ นัดพร้อมบัตรประจ �าตัวประชาชนมาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ เพื่อท �าการทดสอบฝีมือตามชุด ข้อสอบที่แตกต่างกันภายในระยะเวลาที่กา�หนด เมื่อหมดเวลาการทดสอบแล้วระบบจะประเมิน ผลและรายงานให้ทราบทันที หากผ่านข้อเขียน นี้แล้วก็สามารถไปทดสอบภาคปฏิบัติได้เป็น การพัฒนาระบบคลังข้อมูลให้ครบทุกสาขาที่มี การสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อจะได้ใช้งาน จริงในศูนย์และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุก จังหวัดทั่วประเทศโดยเร็ว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.