อา�นาจจัดการคนทา�ผิด

Daily News Thailand - - การเมือง -

และจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กว่า 650 นาย ภายใต้การนา� ของ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารื้อ ถอนรีสอร์ทที่พักนักท่องเที่ยวที่ก่อสร้างผิดกฎหมาย บริเวณภูทับเบิก หมู่ 14 บ้านทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ รายงานข่าวแจ้ง ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ มีรีสอร์ทที่ต้องรื้อถอนในคราวเดียวกันถึง 19 แห่ง และถึงแม้จะสร้างความไม่พอใจกับเจ้าของ ผู้ครอบครอง ที่สูญเสีย ประโยชน์ พยายามต่อรองขอขยายเวลา แต่ทางการก็ใช้อา�นาจจัดการ ได้ แต่พิจารณารายละเอียดจะพบว่า เป็นการดา�เนินการภายใต้คา�สั่งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ใช้อ�านาจตามมาตรา 44 รัฐ ธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้เจ้าของ ผู้ครอบครองสิ่งปลูก ที่หลวง ที่สาธารณะ มีเกิดขึ้นต่อเนื่อง ยาวนาน โดยเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถ จัดการเอาผิด หรือบังคับให้ออกจากสถานที่ได้ ต้องด า�เนินคดี ให้ศาลมีคา� สั่ง แต่หากผู้ครอบครองดื้อแพ่ง ก็ไม่สามารถจัดการให้เด็ดขาดลงไปได้ ใน จ �านวนรีสอร์ทที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระดมก �าลังเข้ารื้อถอนในครั้งนี้ก็เช่นกัน บางรายศาลมีคา�ส งั่ให้รื้อถอนตั้งแต่ปี 2555 ก็ยังคงอยู่ ทั้งนี้ คสช.เคยมีคา� สั่งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองประโยชน์ที่ สาธารณะ ให้ขอกา�ลังทหารมาช่วยได้ โดยให้มีอา�นาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้า พนักงานที่มีอา�นาจตามกฎหมาย แต่ก็ยังไม่เป็นผล ต้องมีคา�สั่งเฉพาะเจาะจง เป็นรายพื้นที่เช่นกรณีภูทับเบิก ทั้งนี้ ในยามปกติ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ในพื้นที่ ซึ่งมีกา�ล งัเพียงน้อยนิด จึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ได้ นอกจากนี้ ผู้บุกรุก ครอบครองที่ป่า ที่สาธารณะ จา�นวนไม่น้อยอาจมีโยงใย อยู่ในเครือข่ายอิทธิพลต่าง ๆ ก็ยิ่งทา�ให้เจ้าหน้าที่ทา�งานได้ยากยิ่งขึ้น พื้นที่ป่า ที่สาธารณะอื่น ๆ รวมถึงนโยบายการทวงคืนผืนป่าที่ คสช.ดา�เนิน การอยู่ ย่อมเป็นที่ทราบกันว่า ปัญหาอยู่ที่การใช้อา�นาจของเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมายและกระบวนการปกติที่มี ไม่เกิดประสิทธิภาพ จึงควรพิจารณา ว่า จะจัดการอย่างไรให้มีกฎหมายหรือมาตรการที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ จัดการห้ามปรามการกระท า�ผิดตั้งแต่เริ่มต้น หรือถ้าจะต้องรื้อถอน ก็ให้ เกิดขึ้นจริงจังโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะพบว่า ส่วนใหญ่ของการบุกรุกใน ปัจจุบันมักตามหลังแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดใหม่หรือก า�ลังได้รับความนิยม ดังนั้น เมื่อมีแนวทางจะส่งเสริมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่า ที่สาธารณะจะต้องปรับตัว ติดตามการก่อสร้างที่พัก แหล่งท่องเที่ยว อย่างทันทีว่า จะมีการกระท า�ผิดกฎหมายหรือไม่ ท่องเที่ยวยอดนิยม หากต้องรื้อรีสอร์ท สิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายจา�นวนมาก โดยมีรายงานว่า เกือบทั้งหมดยกเว้นที่พักของชาวบ้านสร้างขึ้นโดยผิด กฎหมาย จะให้นักท่องเที่ยวพักที่ใด เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจังหวัดระบุว่า ทาง ชุมชนได้จัดเตรียมพื้นที่กางเต็นท์ พร้อมบริการห้องน้า�ไว้แล้ว ซึ่งเท่ากับว่า ผู้ สนใจจะไปท่องเที่ยว พักผ่อน ในสถานที่ใด ก็ควรยอมรับกับสภาพพื้นที่ ที่ อาจไม่สะดวกเท่ากับที่อื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าทางการจะต้องการรายได้หรือจา�นวนนัก ท่องเที่ยวเพียงใด ก็ต้องคา�นึงถึงการรักษาธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ไม่ให้มี ผู้ใดใช้ประโยชน์เป็นส่วนตัวโดยอ้างการท่องเที่ยวบังหน้า ในเวลาเดียวกัน รัฐ ควรพิจารณาพร้อมกันว่า จะปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการอย่างใด ไม่ให้พื้นที่ ป่าถูกรุกทา�ลายต่อหน้า โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถห้ามปราม หรือเอาผิดได้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.