“”

Daily News Thailand - - การเมือง -

การ “ดูแลสุขภาพตามฤดู” ในแบบ แพทย์แผนจีน เน้นการป้องกัน การปฏิบัติตัว โดยไม่ต้องพึ่งยาพึ่งหมอเพราะเจ็บป่วย เป็น แนวทางที่สามารถทำาเองได้ที่บ้าน ซึ่งวันนี้ “เคล็ดลับสุขภาพดี” มีข้อมูลเรื่องนี้มา นำาเสนอ...

นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล อาจารย์แพทย์ แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ใ ให้ความรู้ว่า ในทางการแพทย์แผนจีนเชื่อว่า การ เตรียมร่างกายและจิตใจ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงสภาพอากาศ ธ ช่วยให้โรค ภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน เช่น ฤดู ใบไม้ผลิ ธรรมชาติเริ่มเคลื่อน ไหว ต้นไม้ใบหญ้าแตกหน่อ มีพลังผลักดันของ ธรรมชาติสูง ควรนอนหลับตั้งแต่หัวคำ่า ตื่นนอน แต่เช้า ซึ่งการนอนหัวคำ่าก็เพื่อดูดซับ “พลังหยิน” ให้กับอวัยวะภายใน ขณะที่การตื่นนอนแต่เช้า ใครป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง แล้วย้อนกลับไปดูถึง ปัจจัยเสี่ยงแต่แรกว่าเกิดจากอะไร จนได้ออกมา เป็นแบบประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขได้นำาไปใช้ในการคัดกรอง ผู้ป่วยแล้ว จากนั้นทำาการวิเคราะห์แล้วคำานวณ แล้วไปเดินเล่น ออกกำาลังกาย ก็ เพื่ออาศัย “พลังหยาง” ในการ หย่อนคลายกล้ามเนื้อ และผ่อน คลายจิตใจ

ฤดูใบไม้ผลินี้ คนมักเป็น หวัดบ่อย จากการเปลี่ยนแปลง ของอากาศ ซึ่งควรต้องระวังเรื่อง เสื้อผ้า การกินอาหาร และก็มีข้อ แนะนำาคือ ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือ นวดบริเวณ 2 ข้างของ ปีกจมูก บริเวณ “จุดอิ๋ง เซียง” วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที ทุกเช้า

ฤดูร้อน สรรพสิ่ง ต้นไม้ใบหญ้าใ เจริญ เติบโตงอกงาม พลัง หยางของธรรมชาติ แกร่งมีผลต่อหัวใจ กับ ข้อแนะนำานั้น ก็ควร นอนแต่หัวคำ่า เพื่อ สะสมพลังหยินให้มาก ขณะเดียวกัน ให้ ตื่นเช้าเดินเล่นออกกำาลังกาย เพื่อปรับร่างกายให้รับพลังหยาง เป็นการอุ่นเครื่อง เตรียมรับอากาศร้อน ซึ่งอากาศร้อนมักทำาให้นอน หลับไม่สนิท กินอาหารได้น้อย เหงื่อออกมาก นำ้า ความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดที่จะทำาให้เกิดโรคไตได้ มากน้อยแค่ไหน แล้วจึงพัฒนาเป็นแบบประเมิน นี้ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความเสี่ยงภาวะ ไตวายของตัวเอง ว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพื่อปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตัวเอง” หนักตัวลด ร่างกายไม่มีความกระตือรือร้น อาหารที่เลือกกินควรเป็นผักผลไม้ ที่มีคุณสมบัติ ไปทางหยิน หรือคุณสมบัติเย็น และอากาศร้อน จะกระตุ้นธาตุไฟ คือ หัวใจ อารมณ์ ก็ ต้อง ควบคุมจิตใจ ไม่ให้หงุดหงิดหรือมีโทสะง่าย มิ ฉะนั้นจะทำาให้พลังหัวใจได้รับผลกระทบ และผลสืบเนื่องก็จะแสดงออก มาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง หรือฤดูหนาว คือทำาให้ ร่างกายกลัวหนาว มี ไข้สูง ฤดูหนาว เป็นช่วงเก็บสะสม พืชพันธ์ุธัญญาหาร ซึ่ง ในธรรมชาติ สัตว์ พืช จะ ลดการเคลื่อนไหวสู่ความสงบ เป็นช่วงของการพักสะสม พลังงานของสรรพสิ่ง ต้องนอน พักผ่อนให้มากพอใ ต้องให้ร่างกายมีความอบอุ่น และระวังการเสียพลังงาน เช่น เสียเหงื่อมาก เกินไป ระวังการได้รับความเย็นเกินขนาด ซึ่ง ตามแนวทางแพทย์แผนจีน ฤดูหนาวนี้ถือเป็นช่วง จังหวะที่ดีที่สุดในการบำารุงร่างกาย โดยเฉพาะพวก ยาบำารุง เป็นช่วงของการสะสมพลังของร่างกาย เพื่อให้มีภาวะที่สมบูรณ์ที่สุด .. เหล่านี้เป็นแนวงทางการ “ดูแล สุขภาพร่างกายและจิตใจตามฤดู” เพื่อให้เกิด “สมดุล” เพื่อให้ “ห่างไกลโรค”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.