บิ๊กตู่ขู่บ้านมีผักตบ ปรับต้นละ100บาท

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“บิ๊กตู่” ฉุนแก้ปัญห� ผกัตบยังต้องสั่งเอง ขู่งัด ก.ม.ปรับต้นละ 100 บ�ท ปล่อยให้

ปิดยิ่งใหญ่...

ดอกไม้ไฟนับ ร้อยลูกถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้�เหนือ สน�มม�ร�ค�น�่ ในนครรีโอเดจ� เนโร ประเทศบร�ซลิ ระหว่�ง พิธีปิดก�รแข่งขันกีฬ�โอลิมปิก 2016 ซึ่งเป็นก�รปิดฉ�กลงอย่�ง ยิ่งใหญ่เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ผ่�นม� ท่�มกล�งคว�มประทับใจของผู้ ชมจ�กทั่วโลก (ข่�วหน้� 17)

จับโปเกมอน...

ตำ�รวจจร�จรใช้เครื่องมือตรวจจับผู้ที่เล่นเกมโปเกมอน โก ขณะขับรถบนถนน วิภ�วดีรังสิต บริเวณแยกล�ดพร้�ว ซึ่งจ�กร�ยง�นของ บก.น.1-9 ส�ม�รถจับกุมผู้กระทำ�ผดิได้แล้ว 28 ร�ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.