ſ ร่างเสร็จเปิดเผยวันที่ 24 ส.ค.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อถามว่า ทาง สนช.โยนความรับผิด ชอบกลับมาให้ กรธ.ว่า หาก กรธ.อยากเขียน หรือไม่เขียนก็ได้ นายมีชัย กล่าวว่า ไม่ใช่ความ อยากของ กรธ. อยู่ที่คำาถามพ่วงว่าเขียนอย่างไร ก็อย่างนั้น เพราะ กรธ.เองก็อยากเพิ่มคำาถามพ่วง เป็นอีก 1 มาตรายังไม่กล้าเลย เพราะตอนไปทำา ประชามติถามประชาชนมี279 มาตรา จึงต้องมา แทรกเพื่อคง 279 มาตราไว้ ดังนั้น ต้องยึดหลัก ว่า เมื่อไปทำาประชามติแล้ว ประชาชนก็โหวตรับ แล้วก็แปลว่ารับตามนั้น เมื่อถามว่า สนช.ตีความ คำาว่า “ร่วมพิจารณา หมายถึงให้ ส.ว.ร่วมเสนอ ชื่อนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรก” นายมีชัย กล่าวว่า ใครคิดอะไรก็แสดงออกได้ไม่มีปัญหาอะไร ขอ ให้รอวันที่ 24 ส.ค.นี้ ถ้า กรธ.เขียนเสร็จก็จะนำา มาเปิดเผย โดยจะมีคำาอธิบายกำากับและจะเขียน ออกมาให้ชัดไม่ต้องไปแปลความ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.