ſ ไขปมตั้ง “กระทรวงดิจิทัลฯ”

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายวิษณุยังกล่าวถึงการปรับคณะ รัฐมนตรี (ครม.) ในตำาแหน่ง รมว.เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็น รมว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า เมื่อเกิด ปัญหาต้องเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที มาเป็น กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ทำาให้ กระทบรัฐมนตรี 1 คน อย่างอื่นไม่กระทบด้วย ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ กฎหมายดัง กล่าวลงมา เมื่อถามว่าแบบนี้หมายความว่า รมว.ไอซีที จะถูกปรับออก เพราะไม่ใช่คนที่มา จากโควตาของ คสช. หรือไม่ นายวิษณุ กล่าว ยืนยันว่า ครม. 36 คน ไม่มีว่าเป็นโควตาทหาร แม้แต่กระทรวงกลาโหม ซึ่งพลเรือนก็เป็น รมว.ได้ ขึ้นอยู่ว่าเป็นใคร เพราะก็เป็นมาแล้ว หลายคน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.