ſ โยน กรธ.-สนช.หาข้อสรุป

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี สนช.ยังคงเสนอให้ ส.ว.250 คน มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ และขอให้คณะกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ไปปรับแก้ร่างรัฐธรรม นูญให้สอดคล้องกับคำาถามพ่วง ว่า กรธ.และ สนช.ต้องไปตกลงกันเอง เพราะเป็นเจ้าของ เรื่อง รัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่อง และไม่ เกี่ยวข้อง และถึงอย่างไรเรื่องก็ต้องจบภายใน วันที่10 ก.ย. นอกจากนี้ในที่สุดอยู่ที่ กรธ. และ ไปจบอีกครั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าเรื่องนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.