น า้�ลี้-นา้�ทา

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ทุกครั้งที่นำ้าหลาก ล้นตลิ่งท่วม ทำาความเสียหาย จะมีเสียงตำาหนิ ต่อว่า ทำาไมไม่รู้จักขุด ลอก ก่อนที่ นำ้าจะมา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.