จี้สปส.ยกเลิกบัญชีแนบท้ายค่าทา�ฟัน

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทางาน� (คปค.) กล่าวว่า จากกรณีที่สา�นักงานประกัน สังคมประกาศเพิ่มสิทธิค่ารักษาการทาฟัน� จาก 600 บาทเป็น 900 บาท เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่เนื่องจากมี บัญชีแนบท้ายมาด้วยท�าให้ผู้ประกันตนเกิด ความสับสน และใช้ไม่ได้จริง ดังนั้นทางเครือ ข่ายประกันสังคมคนท�างานและเครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุข จึงได้มีการหารือกันและเห็นว่า ส�านักงานประกันสังคมควรยกเลิกบัญชีแนบ ท้ายดังกล่าว เหลือเพียงใจความสา�คัญที่ระบุว่า เป็นการเพิ่มสิทธิทันตกรรมจากปีละ 600 บาท เป็น 900 บาทต่อปี ตามสูตรเดิมในทุกกรณี ล่าสุดจากการหารือกันของเครือข่ายฯ ได้มีการ ยื่นหนังสือขอเข้าพบผู้บริหารสา�นกังานประกัน สังคม เพื่อพูดคุยในเรื่องการยกเลิกบัญชีดัง กล่าว ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่าน มาได้มีการพูดคุยเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ แล้วก็เห็นตรงกันว่าบัญชีแนบท้ายนี้มีปัญหา

“บัญชีแนบท้ายนั้นเป็นเหมือนกับศรี ธนญชัย ให้สิทธิเพิ่มแบบไม่จริงใจกับผู้ประกันตน กรณีเพิ่มสิทธิ 900 บาทนั้น มีเพียงการผ่าฟันคุด อย่างเดียวที่ได้สิทธิเต็ม ๆ ซึ่งการผ่าฟันคุดก็มีน้อย มาก แต่อย่างกรณีขูดหินปูนก�าหนดไว้ครั้งละ 400 บาท ถ้าพูดตามหลักการแล้วต้องขูดหินปูน ปีละ 2 ครั้งเท่ากับ 800 บาท ขาดทุน 100 บาท หรือขูด 400 บาทเหลือ500 บาท ไม่สามารถเบิก ได้ เพราะหินปูนกา�หนดไว้แค่นี้ นัยของประกาศ เท่ากับว่าขูดหินปูนได้แค่ 400 บาท ควรเปลี่ยน เป็นขูดหินปูนครั้งละ 400 บาท ปีหนึ่งไม่เกิน 900 บาท และให้ใช้สูตรเดิม” นายมนัส กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สา�หรับอัตราค่าทา�ฟนั “ตลำดนำงเลิ้ง” ที่สปส.ปรับเพิ่มโดยอิงตามอัตราค่ารักษาพยาบาล ของสถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1.ขูดหินปูนทั้งปาก 400 บาท 2.อุดฟันด้วย วัสดุอะมอลทัม (Amalgam) 1 ด้าน 300 อุด 2 ด้าน 450 บาท 3.อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้านกรณีฟันหน้า 350 บาทกรณีฟันหลัง 400 บาท อุด 2 ด้าน กรณีฟันหน้า 400 บาท กรณีฟัน หลัง 500 บาท 4.ถอนฟันแท้ 250 บาท ถอนฟัน ที่ยาก 450 บาท และ 5.ผ่าฟันคุด 900 บาท.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.