เกมผลักดันนายกฯคนนอกที่เสยีงไม่สะเด็ด

Daily News Thailand - - การเมือง -

“ตอ” “นำยกฯ คนนอก” “คนที่เข้ำมำ” คือตัวเลือกที่น่ำสนใจ” “สภำฝักถั่ว” “มีคุณสมบัติอันดีงำมเหมำะสม “นำยกฯคนนอก”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.