ให้ วีโดโด

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ธ นสพ. ฉบับประจำ�วนัพุธที่ 24 สิงห�คม 2559

... เรียนต�มตรงรู้สึกสมเพชเวทน�กบัคว�ม พย�ย�ม จ�กคำ�ถ�มพ่วงประช�มติให้ส.ว.ร่วมโหวตตั้ง น�ยกฯเลื่อนชั้นเป็นเสนอชื่อได้ด้วย

กระทั่งประธ�น ธ ก็กู่ไม่กลับ ...คำ�พดูโด่งดังในนั้น ” ในโอก�สนี้ ขออนุญ�ตแถมให้อีกคำ� … คิดได้ไงเอ�ค�ำถ�มพ่วงม�บบี รัฐธรรมนูญซึ่งกำ�หนดชัดเจนชื่อน�ยกฯไปจ�ก ธ โอก�สคนนอกก็ต่อเมื่อส.ส.ตกลงกันไม่ได้ต้องขอธ ชื่อต�มบัญชีพรรค

ธ คำ�สมัภ�ษณ์ของ รองน�ยกฯ ส่งสัญญ�ณ ธ ลุงป้อมพูดชัดง�นเสนอชื่อน�ยกฯเป็นเรื่องของส.ส.อย่�ดันทุรังธ จนคนจะพลอยเสียรังวัดเต็มๆก็ลุงตู่

ยังไง? คนพวกหนึ่งตั้งใจเอ�อกเอ�ใจคสช.อ้�งเพื่อช�ตเบื้ิอง หลังก็ เสนอหน้�ชงิ ธ ในว�ระเริ่มแรกเพื่อมีง�นทำ�ตอ่ไปอีก 5 ปี ธ ถ้� คิดแทนลุงตู่ได้ก็ยืนยันคำ�มนั่แปะไว้ข้�ง ฝ�จะคัดชื่อ เหล่�นนั้ทิ้งทั้งกระบิ... ทุ่มเททำ�ง�นหนักม�กว่� 2 ปีจนผลสำ�รวจโพลชื่นชม ยกย่อง เมื่อไหร่ให้ เสนอชื่อน�ยกฯธ อันได้แก่หัวหน้�คสช. ... สมดุล ธรรมช�ตบิกพร่อง 5 เดือนที่แล้วค่อนประเทศ รัฐบ�ล ต้องขอร้องช�วน�งดทำ�น�ปรังขอช�วบ้�นใช้นำ้�ประหยัด ม�วนันี้ ภัยนำ้�คกุค�มหล�ยพื้นที่ถึงขน�ดบ�งคนขวัญกระเจิง จึงเหลือวิธีเดียวใน ยังหลอกหลอน ท�งเหนือโดนบ้�งแล้ว ขณะด้�นอีส�น ภ�รกิจเพื่อให้เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน ธ ช่วงแรกๆ จังหวัดริมฝั่ง ห�ยใจไม่เต็มท้องระดับนำ้�เคยลดจนมอง ปกป้องอย่�ไปกดดันดีเอสไอปล่อยให้ทำ�ง�นด้วยคว�มรอบคอบ เห็นสันดอนตอนนี้จ่อจะล้นขอบตลิ่ง แต่นับจ�กศ�ลอนุมัติหม�ยจับ แล้วท่�น...

........ พูดถึงธรรมช�ต...ิ ร่วมเป็น ... เห็นคณะขับ แรงใจให้ศูนย์แก้ปัญห�ก�รครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่�,กรม เคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ,สปท.ก�งแผนที่ ... ป่�ไม้,จังหวัดเพชรบูรณ์ยืนหยัดปฏิบัติต�ม ซึ่งถึงที่สุดม� เสนอท่�นอย่�มวักิ๊กกั๊กว่�กนั ไปเลยด้วยก�ร ธ หล�ยปี รื้อถอน ผิดกฎหม�ยผิดวัตถุประสงค์ใน ตอบโจทย์ที่พูดกันมอบปัญห�ให้ผู้อยู่ใกล้ปัญห�ทสุี่ดจัดก�ร เพื่อเข้�สู่ ก�รใช้ที่ดินบนภูทับเบิก ตกยุคแล้วจะเอ�กฎหมู่กฎม้งม�ขดั ก�รพัฒน� คงไม่ใช่ทันที 76 จังหวัดห�กคัดที่มีคว�มพร้อมมี ขว�งกฎหม�ย ...บทเรียนที่นี่น่�จะเป็นแรงบันด�ล ร�ยได้ของตัวเอง ยุติก�รรวบอำ�น�จแบบ ดึกดำ�บรรพ์ยินยอมให้คนในท้องถิ่นคัดผู้ที่เข�ไว้ใจ หยกๆเห็นผู้นำ�ทอ้งถิ่น 2 คนขึ้นม�น�ำประเทศ

ของอินโดนีเซีย มติ “ ใจให้รมว.ก�รท่องเที่ยวฯ ทำ�แผนแม่บทในก�รพัฒน�แบบยั่งยืน ธ พูดถึงกฎหมู่... สะกิดอธิบดีดีเอสไอ เวล�ลว่งม�น�นม�กสำ�หรับก�รดำ�เนิน ก�รต�มหม�ยจับผู้ต้องห�ฟอกเงิน,รับของโจรธ ข้ออ้�งอ�พ�ธด้อยนำ้�หนักก็ยืดเยื้อป�นนั้นไม่ม�โรงพย�บ�ล จะรอให้มอบตัว? ห�กยึดต�มคำ�แถลงของกฎหมู่คือ จนกว่�บ�้นเมืองจะเป็นประช�ธปิไตยสมบูรณ์ ของฟิลิปปินส์...

ธ ... โทษ ใครล่ะ? ส�ยสีม่วง(เต�ปูน-บ�งไผ่)ผู้ใช้บริก�ร ประม�ณผีหลอก เป็นที่เดียวในโลกรถไฟฟ้� 2 ส�ย ม่วงกับส�ยสีนำ้�เงิน (บ�งซื่อ-หัวลำ�โพง)เชื่อมต่อกันด้วย ช่วงสถ�นเตี�ปนู-บ�งซื่อ …ผู้ร้อนรนกว่�รมว.คมน�คมก็ อัน นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือ แต่จะด้วยเหตุผลบ้องแบ๊วอะไรผู้ว่�ก�ร รฟม. นอกจ�กแก้ไขจุดนี้ก็อย่�ให้เกิดก�รธ ต่อรถไฟฟ้�ด้วยรถเมล์ในที่อื่นอีก คนในกรุงเทพฯนับวันนับคืนรอ รถไฟฟ้�ม�ห� ธ ... ผ่�นไปโดย เรียบร้อยโอลิมปิก ชมเจ้�ภ�พเอ�อยู่ที่หวั่นไหวไวรัสซิก�, อ�ชญ�กรรมก็ลุล่วงโล่งอก

ธ อันดับเหรียญของเร�อยู่ที่ 35 เทียบ กับเพื่อนอ�เซียน 10 ประเทศยังนำ�ห�่งเพื่อนๆ... ต้องทำ�ใจทุกก�รแข่ง ขันก็แบบนี้ หล�ยสิบเท่� ... ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม เปิดโครงก�ร ปีที่ 3 ตอน รับสมัครเย�วชนหัวใจอนุรักษ์ชั้นม.ปล�ยธ เข้�รว่ม ณ อุทย�นเข�ใหญ่ สอบถ�มข้อมูล โทร. 09-3848-9087ธ

ธ วันนี้พรุ่งนี้ กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม, สม�คม ส่งเสริมคุณภ�พแห่งประเทศไทย เชิญร่วมง�น

ที่โรงแรมเซ็นท�ร�ธ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพล�ซ� ล�ดพร้�ว 13.30 น.

เปิดง�นประก�ศผล และมอบร�งวัลถ้วยพระร�ชท�นฯ ก�รประกวดสื่อดิจิทัลสร้�งสรรค์ ประเภท หนังสั้น ณ อุทย�นธ ก�รเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัล เวิลด์ 14.00 น. ผู้ว่�ฯขอนแก่น ประธ�นเจริญโภค ร่วมเปิด จำ�หน่�ยสินค้�ลดค่� ครองชีพพร้อมดูมวย ที่ล�นศูนย์ค้� สง่อู้ฟู่ ขอนแก่น แนะนำ� หนังสือ... ฉบับ Living with

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรม

เสด็จออกแทนพระองค์ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวัง ดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ฌีล การาชง เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็น ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “2016 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Sweet Culture and the Joy of Life” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม ราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

พร้อมจัด ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ และ อำานวยพร ชลดำารงค์กุล แถลงจัดงาน “เดอะมอลล์ มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ครั้งที่ 4” แนวคิด “Fantastic Garden” มหัศจรรย์สวนนานาพรรณ โดย มี นงนุช นามวงศ์ สำาราญ สาราบรรณ์ และ สิริพร ใจสะอาด ร่วมงาน ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ฉลองมงคลสมรส พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วม แสดงความยินดีในพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่าง ธารยา บุตรี พล.อ.เอกชัย–เผดิมสุข ศรีวิลาศ กับ สุขสันต์ บุตร ธรรมนูญ–พรศรี สนองชาติ ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

ส่งเสริมการถ่ายภาพ ธนสิทธ์ิ-ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ และ นิติกร กรัยวิเชียร แถลงจัด โครงการ “RPST YOURS & BIG CAMERA PHOTO CONTEST & UNIVERSITY ROAD SHOW 2016” ส่งเสริมการถ่ายภาพระดับอุดมศึกษา ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.