ลุยแก้ข้อบกพร่องสหกรณ์ทั่วประเทศ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามข้อสั่งการ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง มหาดไทย เร่งสำารวจข้อมูลตัวเลขสหกรณ์ที่ยัง มีการดำาเนินงานนอกกรอบวัตถุประสงค์หรือมี พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งอาจ จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ในอนาคต

จึงได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์จังหวัดใน ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำานาจตาม กฎหมาย พิจารณาสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อ บกพร่องทันที พร้อมกำาชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์เข้าไปติดตามผลการดำาเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของแต่ละสหกรณ์อย่างใกล้ชิด และ หากพบว่าสหกรณ์ไหนดำาเนินการทุจริต ให้ฟ้อง ร้องดำาเนินคดี และตรวจสอบการดำาเนินคดีของ สหกรณ์ทั้งทางเพ่งและอาญา เพื่อให้ผู้ที่กระทำา การสร้างความเสียหายหรือทำาให้สหกรณ์ ขาดทุน ต้องได้รับการลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยง อย่างต่อไป

ซึ่งจากการประเมินผลการดำาเนินงาน ตามมาตรการดังกล่าวพบว่า ข้อบกพร่องของ สหกรณ์ในแต่ละจังหวัดมีจำานวนลดน้อยลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบปัญหาและ ข้อบกพร่องของสหกรณ์ได้เร็ว สามารถป้อง ปรามและแก้ไขไม่ให้ความเสียหายขยายผลใน วงกว้างได้ทันท่วงที.

เกษตรวันนี้ประจำาฉบับวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559....... นายพีรพนธ์ กิจโกศล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.