เรียนรู้-ปูพื้นฐานห้องแล็บจา�ลอง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์

Daily News Thailand - - เกษตร -

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรม วิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี เพื่อจุดประกายความคิด สร้างสรรค์นักวิทย์เยาวชนไทย ส่งเสริมให้มี ความรู้ ความเข้าใจในความสำาคัญของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นพื้นฐาน สำาคัญยิ่งต่อการสร้างคุณค่า แก้ปัญหา สร้าง โอกาสของสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืนช่วยกระตุ้น ให้เด็ก นักเรียน เยาวชน ได้มีความเข้าใจ ได้ เรียนรู้ว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ยาก อย่างที่คิด ซึ่งปีนี้ได้จัดนิทรรศการเรียนรู้ ปูพื้น ฐานงานวิทย์กับห้องแล็บกรมวิทยาศาสตร์ บริการ เพื่อให้ได้เรียนรู้การทำางานแบบนัก วิทยาศาสตร์ ทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ เรียน รู้ไปกับ 4 โซน ในบูธ วศ.

โซน 1 Show Case : ตัวอย่างนักวิทย์ สร้างผลงาน สร้างคุณค่า แก้ปัญหา สร้าง โอกาส ได้เรียนรู้ว่าผลงานของนักวิทยาศาสตร์ มีส่วนสำาคัญต่อการสร้างคุณค่า แก้ปัญหา สร้าง โอกาสของสังคม ชุมชน จากยาง สู่ผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย งานวิจัย เพื่อลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมแก้วและ กระจกShowCase ชุดสอบเทียบปริมาตรของ ปิเปตต้นแบบ เป็นต้น

โซน 2 แล็บสาธิต : มาทดลองเป็นนัก วิทย์ในห้องแล็บ เป็นการทำางานในห้องแล็บ จำาลอง ในตัวอย่างที่เด็กและเยาวชนสามารถ ทดลองเป็นนักวิทย์ได้อย่างง่าย ๆ เช่น แล็บ เซรามิก เรียนรู้ขั้นตอนการทำาเซรามิก แล็บเคมี เรียนรู้การผลิตเจลหอมปรับอากาศ เรียนรู้ สมบัติสารลดแรงตึงผิวจากนำ้ายาซักผ้าและสบู่ และแล็บฟิสิกส์ เรียนรู้สมบัติเชิงกลคุณสมบัติ ของวัสดุก่อสร้างทั้งที่ใช้เป็นวัสดุโครงสร้าง หลักและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

โซน 3 Science Show : ไขความลับ ความจริง จากเรื่องวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว เป็นการอธิบายไขความลับความจริงจากเรื่อง วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว เช่น นำ้าบริสุทธิ์จริงและวง ล้อรอบรู้วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

โซน 4 Display : เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จับต้องได้กับตัวอย่างร้อยแปดสิ่งรอบตัว ร้อยแปดสิ่งจับต้องได้กับตัวอย่างนานาสารพัน ที่วิทยาศาสตร์ร่วมสร้างคุณค่า เช่น เรื่องของ วัสดุสัมผัสอาหาร วัสดุแก้ว กระดาษ สีผสม อาหารชนิดต่าง ๆ รวมทั้ง การบำาบัดนำ้าเสียใน ชุมชน วัสดุสัมผัสอาหาร การเลือกใช้กระดาษ เยื่อกระดาษ มารู้จักสีผสมอาหารกันเถอะ การ ทดสอบคุณภาพของแก้ว และการบำาบัดนำ้าเสีย

ดร.สุทธิเวช กล่าวอีกว่า จุดเด่นของบูธ ที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาด เป็นห้องแล็บจำาลอง เช่น แล็บเคมีเจลหอมปรับอากาศ ซึ่งจะได้เรียน รู้การผลิตเจลหอม ได้ความรู้เรื่องสารก่อเจล คุณสมบัตินำ้ามันหอมระเหยชนิดต่าง ๆ ลักษณะ กลิ่นและสีสันต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนการนำา มาทดลองผลิตเป็นเจลหอมปรับอากาศสูตร ต่าง ๆ ที่มีสีสัน กลิ่น แตกต่างกันไปตามความ ต้องการเป็นการจำาลองเมื่อเป็นนักวิทย์อยู่ใน ห้องแล็บจะมีการทำางานอย่างไร ได้ลงมือผลิต เจลหอมปรับอากาศวิธีการอย่างง่าย และที่ สำาคัญจะมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ของกรม วิทยาศาสตร์บริการอธิบายความรู้วิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศตำ่ากว่า ความชื้นในเจลทำาให้เกิดการระเหยของนำ้าใน เจลและเมื่อเปิดใช้งานเกิดการระเหยของกลิ่น จากนำ้าหอมหรือนำ้ามันหอมระเหย เป็นต้น

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นส่วน หนึ่งในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์นัก วิทย์เยาวชนไทย ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เป็นพื้นฐานสำาคัญยิ่งต่อการสร้างคุณค่า แก้ ปัญหา สร้างโอกาสของสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรักในวิทยาศาสตร์ต่อ ไป โดยนิทรรศการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.