เปิดตัวปศุสัตว์ปลอดภัย

Daily News Thailand - - เกษตร -

ปัจจุบันอันตรายที่แฝงมากับเนื้อ สัตว์ อาจเกิดจากการจงใจ หรือความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ของผู้ผลิต และผู้จำาหน่าย จน อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อโรคให้กับผู้ บริโภคในระยะยาวได้ แม้แต่ความไม่รู้ของ ผู้บริโภคเอง ก็อาจมีส่วนทำาให้ตนเองได้รับ อันตรายจากการบริโภคเนื้อสัตว์ได้เช่นกัน ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ไม่อาจ จะนำาคุณภาพสินค้ามาเป็นข้อกำาหนดในการ จูงใจผู้บริโภคให้เลือกซื้อเท่านั้น ยังต้อง สร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มเกณฑ์การ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าด้วย เพราะปัจจุบัน ผู้บริโภคทั้งในบ้านเราและประเทศคู่ค้าต่าง มีความตื่นตัวเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร และสุขอนามัยกันมากขึ้น ดังนั้น กรม ปศุสัตว์จึงต้องเร่งสร้างมาตรฐานความน่า เชื่อถือให้ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจว่าเนื้อ สัตว์ที่ซื้อไปมีความปลอดภัย

น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรม ปศุสัตว์ เล่าว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ไม่นิ่งนอนใจต่อผลกระทบ เหล่านี้ ผลักดันโครงการปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ ซึ่งเป็น โครงการที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าร้าน จำาหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ มีความปลอดภัยสำาหรับการบริโภค

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการ ยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น โครงการปศุสัตว์ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ นั้นเป็นการต่อยอดโครงการเขียงสะอาด เน้น ผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยในระดับ ที่สูงกว่าโครงการเขียงสะอาด

กรมปศุสัตว์ได้ทำาการรับรองสถานที่ จำาหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ โดยเป็นการรับรองสถานที่จำาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ มีสุขลักษณะที่ดีในการจำาหน่าย มีต้นทาง กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์จากสัตว์ซึ่งมาจาก การเลี้ยงระบบฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี ผ่านการฆ่าที่โรงฆ่า สัตว์ซึ่งได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพัก สัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) โดยผ่านการ ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจ ประเมินสถานที่จำาหน่ายเนื้อสัตว์ และได้รับ การรับรองจากคณะกรรมการรับรองสถานที่ จำาหน่ายเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่ ทำาได้จริง

ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ภายใต้โครงการปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้ บริโภค หรือ ปศุสัตว์ OK ได้จากแหล่ง จำาหน่ายที่มีกว่า 3,000 แห่ง ทั่วประเทศ ไม่ ว่าจะเป็น ตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการ ร้านจำาหน่ายเนื้อหรือตู้แช่ และห้างสรรพ สินค้าทั่วไป ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่าง ยิ่งว่า โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจ ผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ OK จะเป็นทาง เลือกในการพิจารณาเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ ปลอดภัย นำาไปสู่สุขภาพและคุณภาพชีวิต ที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.