แรงสุด12ปี-รร.พัง คาร์บอมบ์ปัตตานี

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ตำ�รวจได้ภ�พ 2 คนร้�ยว�งระเบิด บอมบ์” โรงแรมเซ�ท์เทิร์น ปัตต�น ี วงจรปิดจับภ�พชัด ขณะขับรถ “ค�ร ์ กล้อง

เยือนร้อยเอ็ด..

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกฯ และ หัวหน้� คสช.พร้อมคณะเข้�รว่ม กิจกรรม ที่มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏ ร้อยเอ็ด จัดต้อนรับ หลังจ�กเดิน ท�งไปประชุมร่วมกับหัวหน้�สว่น ร�ชก�ร ภ�คเอกชน เพื่อติดต�ม ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยรัฐบ�ล ที่มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏร้อยเอ็ด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.