พพระศ.ธัชี้มมีมข่าชวโยดี มอบตัวสู้คดี

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สำ � นั ก ง � น พุ ท ธ ศ�สน�ฯ ชี้ ผลเจรจ� “ธัมมชโย” เป็นที่น่� พอใจ ท�งวัดพระธรรม ก�ยยืนยันว่�พร้อมที่จะ มอบตัว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.