สัจจะ–ตรงเวลำ

Daily News Thailand - - การเมือง -

ปิด ประเทศบรำซิลเป็นเจ้ำภำพ นักกีฬำไทยอีกสักครั้ง สำ�เร็จกลับมำด้ำมขวำนทองแห่งนี้ เป็นตัวแทนของไทย

ไทยได้เหรียญรำงวัลมำกที่สุดในอำเซียน สัญญำไว้ว่ำจะมอบเงินรำงวัล และสิทธิ ประโยชน์ในรูปแบบต่ำง ๆ กำรแข่งขันกีฬำระดับโลก ที่เคยร่วมกิจกรรมของกีฬำกองทัพไทย เนื่องจำกมีเพียง เหล่ำทัพ และสำ�นักงำนตำ�รวจแห่งชำติ (สตช.) เข้ำร่วมกิจกรรม หำกองค์กรไหนประสบ ทั้ง ควำมส�ำเร็จ เรื่องระเบียบวินัย และทักษะของเกมกีฬำ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ” ผบ.ตร. จะมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬำของ สตช. ที่เข้ำร่วมกีฬำกองทัพไทย หำกได้เหรียญจำกกำรแข่งขัน คนละ 5 หมื่นบำท ต้องได้รับเงินรำงวัลประมำณ 1 ล้ำน 5 แสนบำท ที่ไปสร้ำงชื่อเสียงให้กับ เพื่อตอบแทนควำม สตช. ควำมมุ่งมั่น “สตช.ไม่มีงบประมำณ” สำ�หรับโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่ กับ น �ำควำม ถือ “แม่ทัพสีกำกี” เป็นสินน ้�ำ ใจของก �ำลังพล เหล่ำทัพอื่นมีกำรมอบเงินอัดฉีดไปเรียบร้อย พูดก็ พูดเถอะใช้ “งบลับ” ของผบ.ตร. ก็ไม่น่าเกลียดน่าชังอะไร “พล.ต.อ.จักรทิพย์” ให้กลับคืนมาโดยเร็ว “บิ๊กแป๊ะ” แสดงบัญชีไว้กับป.ป.ช. ต่างกันราวฟ้ากับเหว นำ� เงินดังกล่ำวมำสำ�รองจ่ำยไปก่อน ขั้นตอนทำงรำชกำรมีควำมล่ำช้ำ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.