ชาวแฟลตดินแดงขอบคุณ‘บิ๊กอู๋’

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อเวลา10.45 น. วันที่24 ส.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แกนนา�ชาวชุมชนแฟลตดินแดง นา�โดย นายสนิท คงมั่น กรรมการการมีส่วนร่วมการ ดา�เนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง และ นายวิชาญ เขียวแก้ว ประธานกรรมการเคหะชุมชน ดินแดง 2 พร้อมประชาชนชาวชุมชนแฟลตดินแดงกว่า 70 คน เข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิง แก้ว รมว.พม. และ นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม. เพื่อแสดงความขอบคุณภายหลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567) และเห็นชอบ อนุมัติการดา�เนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลงจี (G) ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กรอบการลงทุนพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามแผนแม่บท มีวงเงิน 35,754.25 ล้านบาท จากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศ ส่วนการสร้างอาคารแปลงจี วงเงิน 460.53 ล้านบาท รัฐบาลสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี ตามความเห็นของ สา�นักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ พม. ดา�เนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นความคืบหน้าการสรรหาผู้รับจ้างดา�เนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแปลงจี บริเวณหัว มุม ถนนวิภาวดี-รังสิต ตัดกับถนนอโศก–ดินแดง ตามที่ได้ประกาศขายแบบไปแล้วตั้งแต่วัน ที่ 25 ก.ค.–5 ส.ค. ที่ผ่านมา และก า�ลังจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ ราคาในวันที่ 31 ส.ค. นี้ ให้เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 ก.ย. ก่อนเสนอ กคช. เพื่อขออนุมัติจัดจ้างในวันที่ 12 ก.ย. ทั้งนี้คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ในวันที่ 27 ก.ย. โดยโครงการเน้นการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน ซึ่งจากการสา�รวจความเห็นของชาวชุมชนแฟลต ดินแดง พบว่าร้อยละ 97 เห็นด้วย เพราะต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่านใจกลางเมือง เรื่องค่า เช่า คงอัตราเท่าเดิม เพียงเพิ่มค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภค และค่าภาษีโรงเรือนร้อยละ 12.5 ท า� ให้ค่าเช่าต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม 300-3,000 บาท เป็น 1,265-4,303 บาท โครงการนี้เน้น ย้า�ให้ดา�เนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.