กับตำาแหน่งทางการเมือง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ สมาชิกสภาร่าง รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และ วุฒิสมาชิก ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ วันที่6 ตุลาคม 2519 ล้ม วันที่ 20 ตุลาคม 2520 ล้มรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร ในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ ในช่วง ผู้บัญชาการ รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

รมช.มหาดไทย ปลายรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักด์ิ ทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.อ.เกรียงศักด์ิ แทนราษฎรทำาการหยั่งเสียง 2523 เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของไทย. สภาผู้ มีนาคม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.