เหมือนจะจบแต่ยังไม่จบ

Daily News Thailand - - การเมือง -

ในที่สุดคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้

พิจารณาการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาลให้สอดคล้องกับ ค�าถามพ่วงตามที่ประชาชนได้ออกเสียงประชามติเห็นชอบไปเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยให้ ส.ว.มีสิทธิร่วมโหวตผู้ที่จะเป็น นายกรัฐมนตรีเท่านั้นตามทุกตัวอักษรของคา�ถามพ่วง โดยให้เหตุผล ว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นสิทธิของ ส.ส. เพราะ ส.ส.เป็น ผู้ที่ประชาชนเลือกเข้ามา ดังนั้น ส.ส.จึงมีส่วนส�าคัญที่จะท า�หน้าที่ ในฝ่ายบริหาร ส.ว.มีสิทธิเห็นชอบบุคคลตามที่พรรคการเมืองเสนอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.