ลือกันกระฉ่อน ไม่สง่างาม ราคีจากคนรอบกาย อยู่ยาว อย่าให้เกิด เปิดปุ๊บ ขาดทุนปั๊บ 6 ส.ค.

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ฉบับประจำา ตรงกับวันคล้ายวันเกิดปีที่ 96 ของ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ แต่ปี นี้ ป๋า ให้บรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าอวยพรเหมือนเช่นทุกปี...แต่จะไป แทน.......... ขออวยพรให้ ป๋าเปรม ...เพื่ออยู่เป็น ตราบนานเท่านาน... เหมือนที่ป๋า เคย ให้กับประเทศมากมายคราวดำารง ตำาแหน่ง .......... คนเราเมื่อ ...เช่นเดียวกับท่านผู้นำา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ไปทำามามีแววว่าท่านผู้นำาอาจได้อยู่เป็น บริหารประเทศ ถึง 3 สมัย นาน 12 ปี ป๋าเปรม อย่างราบคาบ.......... ตั้งแต่ เมื่อ 22 พ.ค. 2557 จนถึงบัดนี้ ที่เข้ามาบริหารประเทศคะแนนนิยมใน ตัวท่านผู้นำาอย่างสูงลิ่ว.......... ชี้ไปในทางเดียวกัน หมด ในการทำางานของท่านผู้นำา...กว่าจะมีการ และ ได้เรียบร้อย...ท่าน ก็ อยู่ในตำาแหน่งนายกฯ สมัยแรกร่วมสี่ปี.......... ยิ่ง เปิดโอกาสให้มี ได้...พ่วง ส.ว.แต่ง ตั้งอีก 250 คน ได้ตามบทเฉพาะกาล อีก 5 ปี...ชื่อของ นอนมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัย ที่สองชนิดไม่มีคู่แข่ง...เพราะได้แรงหนุนจาก คสช. บวก กปปส. ต่อให้ ถึง ...ทำา ของ ที่ สามารถ

จะ มารอบหนึ่ง...ที่ รอบนี้ต้องระวัง .......... เท่า จะ เสาะหาข่าวได้ยินว่า พรรคประชาธิปัตย์จาก .......... พร้อมดัน หัวหน้าพรรคคนใหม่ และให้ เลขาธิการพรรค...คาดหวังว่า มี ส.ส.อย่างน้อย เมื่อรวมกับ ได้เสียง บวกกับพรรค ส.ว.แต่งตั้ง .......... สามารถคำ้าจุนบัลลังก์ ให้ท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” ได้ตลอดรอดฝั่งถึง 2 สมัยรวม 8 ปี.......... ส่วน แทงศูนย์ได้เลย... แทบไม่มีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาล หรือได้ เลย...โดย เฉพาะ แบบ จัดสรรปันส่วนผสมที่ เอาไว้ไม่ให้พรรคการเมืองใดพรรค การเมืองหนึ่งได้ครองเสียง …ดังนั้นเบ็ดเสร็จคาดว่าท่าน ผู้นำา “บิ๊กตู่” อาจ ขึ้นเป็นนายกฯ ก็ได้.......... แต่ สิ่งที่ อยาก ไปถึงท่านผู้นำา “บิ๊กตู่”...ด้วย และ ที่เฉียบขาดของท่านผู้นำา… ไปได้เป็นอย่างดี........... แต่ต้อง บรรดา ...ในอดีตเกือบ พังเพราะเพื่อน ไปแสวงหาผลประโยชน์.......... มา พังเพราะน้อง ...แต่เป็น ระดับ เสธ.ที่อาศัยความใกล้ชิดท่านผู้นำา “บิ๊กตู่”...ที่ ผ่านมามีการ ชื่อเพื่อฝากเพื่อนพ้องเข้าไป ขนาดใหญ่หลายแห่ง.......... ตรวจสอบได้ไม่ยากว่า แห่งใดบ้าง และมี กับใคร.......... ประจวบกับจังหวะที่มี ครม.ฉวยโอกาสเรียกบุคคลเข้า มา ...ประหนึ่งว่าเป็นกลั่นกรองก่อน เข้ามาเป็น รมต. ......... เรื่องแบบนี้บางครั้งท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” ...แต่ ในแวดวงสังคม ไปเกือบทุกวงการ...ซึ่งทำาให้การครอง ตำาแหน่งนายกฯ ของท่านผู้นำา ...เพราะ ที่จะนำาความเสื่อมเสียมาให้...หากท่านผู้นำาจะ เรื่องแบบนี้เด็ดขาด.......... อะไรเอ่ย ...คำาตอบ คือ รถไฟฟ้าสายสีม่วงนั่นเอง...เพิ่งเปิดเป็นทางการไปเมื่อวันที่ ที่ผ่านมา...แต่ผู้โดยสารใช้บริการ ไปถึง 5 เท่า...จากที่ตั้ง เป้าไว้จะมีผู้โดยสารใช้บริการ แต่ใช้บริการจริงแค่ .......... ทำาให้ รฟม. หรือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย หรือเดือนละ 90 ล้านบาท หรือปีละ ...เพราะ รฟม. ไปทำา กับบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทาน...โดย ให้เอกชนวันละ .......... ไม่ว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการได้ ... หรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม... เอกชนเต็มจำานวนเท่าเดิม...อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการ ได้หรือไม่.......... สิ่งที่ ประธาน รฟม.จะปรับ เพื่อดึงคนมาใช้บริการเพิ่ม ขึ้น ...แต่สิ่งที่สมควรทำาควบคู่ไปด้วยคือ… ผู้รับสัมปทาน…เพื่อขอ รายได้แบบเหมาจ่าย... หรือคิดรายได้ตาม .......... ที่ต้องกลับไปทำาการบ้าน คือ ทำาไมผู้โดยสารถึงไม่เป็นไปตามเป้า...เป็นเพราะความไม่สะดวก กรณีต้องลงต่อรถเมล์ช่วงสถานีบางซื่อหรือไม่.......... เหล่า นี้อาจต้องการ ...ไม่ใช่แวะลงกลางทาง...เพื่อลงไป ...เพราะคนเหล่านี้ต้องการ ในการเดินทาง .......... ขอชื่นชม ของไทยทุกคนที่ไป ให้กับประเทศชาติ...ทั้งที่ได้ และ กลับมา.......... แสดงความ ยินดีกับ อธิการ บดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...ที่ลูก ศิษย์ ขึ้นเป็น เป็น จะ ต้อง

ส่งเสริมอาหารไทย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานงานกาลาดินธ เนอร์ Authentic Thai Food for the World ส่งเสริมมาตรฐานอาหารรสไทยแท้ ไปทั่วโลก โดย มี คุณหญิงวรรณา-ฐาปน สิริวัฒนภักดี ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ร่วมงาน ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินีฯ ปัตตู

ยินดี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จัดเลี้ยงแสดง ความยินดีให้กับ ดร.สมศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล และ ศ.คลินิก นพ.เสรี ตู้จินดา ในโอกาสได้รับ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา และ พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ร่วมยินดี ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ธ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ฟรังซิชกู เด อัสซิช มูไรช์ เอ คูญา วาซ

เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำาประเทศไทย

สังสรรค์ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม จัดเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก สนช.2549-2551 ฝ่ายหญิง โดย มี บัญญัติ ทัศนียเวช ดร.จุรี วิจิตรวาทการ อรจิต สิงคาลวณิช ดร.อุมา สุคนธมาน สุวิมล ภูมิ สิงหราช ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์กัญจนา ศิลปอาชา ร่วมงาน ที่เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่ สยามเซ็นเตอร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.