รถดับเพลิง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เขตปลอดภาษีอากร ภายใน 90 วัน สั่ง อธิบดี กรมศุลกากรจัดการของตกค้างตามกฎหมาย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรัฐ โดย “รถดับเพลิงรถกู้ภัย” ได้รับการยกเว้นภาษีอากรขณะการ ควบคุมยุทธภัณฑ์ ให้ กทม.ตกลงกลาโหม ดำาเนินการ ด้านกทม.ยิ้มยกเว้นภาษีนำาเข้า รถดับเพลิง 1,800 ล้าน เตรียมเร่งร่างทีโออาร์ นำารถดับเพลิงออกซ่อมเพื่อใช้งานให้เกิด ประโยชน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.