2 ทศวรรษ สายสัมพันธ์

Daily News Thailand - - สตรี -

“คิม จงสถิตย์วัฒนา” ย์วัฒนา” “บุ๋ม-

บุ๋มเป็นคนง่าย ๆ ส สบาย ๆ เหมือนกัน แต่มีฟอร์มนิดหน่อย จริงใจและมี นำ้าใจกับเพื่อน “เพื่อนรักเรา” ด้วยหน้าที่การงานทั้งคู่ ต้ ต้องรับผิดชอบธุรกิจครอบครัวองร อาจ มีควา มีความเครียด แต่สองสาวใช้การพูดคุย รับฟั รับฟังและให้คำาแนะนำา เหมือนเป็น กา การเสริมกำาลังใจให้กันและกันร เติม เต็ เต็มในอีกมุมมองหนึ่ง ดำารงค์วัฒนโภคิน

ประภา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.