รถติด

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

วอน ปชช.อดทนก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน-บน ดินเสร็จเมื่อไหร่ คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น “กรม การขนส่งทางบก” เล็งปฏิรูปรถเมล์ทั้งระบบ คุณภาพรถ คน และเส้นทางใหม่ เล็งไว้ 500 สายรองรับขนส่งสาธารณะ ตอบสนอง ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ขณะที่ “เดลินิวส์” สำารวจเส้นทาง 10 สายคนใช้ จำานวนมาก ยังพบพฤติกรรมคนขับขี่ปาด แซง แทรกกันจนทำาให้รถหยุดนิ่ง เชื่อหากตำารวจ กวดขันจริงจังแก้ปัญหาได้แน่นอน

ตามที่ “เดลินิวส์” นำาเสนอข่าวปัญหา จราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากเป็น ความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องทนทุกข์มา นานหลายปี ปัญหาดังกล่าวถูกมองว่าเกิดจาก จำานวนรถที่มีมากกว่าถนน การทำาหน้าที่ของ ตำารวจไม่เข้มงวด การขับขี่รถไม่มีวินัย และ ฝ่าฝืนกฎจราจรรวมถึงระบบการขนส่งสาธารณะ ที่ไม่ครอบคลุม ซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวง คมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบปัญหา ดีแต่การแก้ไขยังต้องใช้เวลานั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 26 ส.ค. นาย สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่าปัจจัยรถติดในกรุงเทพฯ มี หลายปัจจัย ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนต้องช่วยกัน บังคับใช้และเคารพกฎจราจร แต่บทบาทที่ สำาคัญคือรถโดยสารประจำาทาง หรือรถเมล์เป็น ส่วนหนึ่งที่ทำาให้รถติด ด้วยจำานวนรถเพิ่มขึ้น ทำาให้เกิดปัญหาการจราจร ทั้งนี้ไม่มองแค่แก้ ปัญหาจราจรอย่างเดียว ที่สำาคัญความสบายใจ ในการใช้บริการโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย

“ในอนาคต ขบ.เป็นหน่วยงานกำากับ และควบคุมการบังคับใช้กำาหนดเส้นทางด้วย การจัดเส้นทางเดินรถเมล์ที่เหมาะสม จุดจอด รถเมล์ที่ตอบโจทย์ในการใช้ประโยชน์ของ ประชาชน เพื่อให้เกิดความลงตัวมากขึ้นถ้าอยู่ ในเส้นทางที่ปริมาณผู้ประกอบการเดินรถมี จำานวนมากและเกิดความทับซ้อนทำาให้ไม่ ปลอดภัย เกิดการแย่งชิงผู้โดยสารและทำาให้รถ ติด ส่วนการปรับเส้นทางรถเมล์ก็ทำาให้สั้นลง ไม่ต้องวิ่งในระยะยาว วิ่งแข่งเส้นทางรถไฟฟ้า จัดรถเมล์วิ่งรับส่งสาธารณะป้อนให้รถไฟฟ้า รวมทั้งรถเมล์ที่มีจำานวนมาก ไม่ต่ำากว่า 500 สาย” นายสนิท กล่าว

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวอีกว่า สิ่งสำาคัญที่สุดคือการวางเส้นทาง อนาคตผู้ประกอบการรถเมล์ต้องมีการประมูล เพื่อความมีคุณภาพและการกำาหนดเส้นทาง ต้องมองชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้จุดรับส่ง ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้นรวมทั้งระบบ การขนส่งประเภทอื่นร่วมด้วย เช่น รถไฟฟ้า สายใหม่และสถานีใหม่ของรถไฟฟ้าที่กำาลัง เกิดขึ้นในอนาคตสำาหรับช่วงเปลี่ยนผ่านที่มี การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ 1-2 ปีนั้นสิ่งแรก ที่นโยบายมองคือประชาชนต้องไม่เดือด ร้อน ใช้บริการรถเมล์ในชีวิตประจำาวันได้ ตามปกติ

นายสนิท กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ขบ.ช่วยแก้ปัญหารถติดในเมืองได้คือระบบ ขนส่งสาธารณะต้องไม่ไปเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทำาให้เกิดปัญหารถติดได้โดยการปฏิรูปเส้น ทางการกำากับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการ รวม ทั้งขณะนี้ที่มีการจัดระเบียบรถตู้เพื่อให้เป็น ระบบมากขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์กฎหมาย เดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจาก “เดลิ นิวส์” นำาเสนอข้อมูลเส้นทาง 10 ถนนใน กรุงเทพฯ ที่มีปริมาณรถจำานวนมาก และติดขัด จนเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนั้นมี ถนนวิภาวดีรังสิต พระรามที่ 2 แจ้งวัฒนะ งามวงศ์วาน ศรีนครินทร์ พหลโยธิน รามอินทรา ฝ่ ผู เพชรเกษม บรมราชชนนี และถนนบางนาตราด ทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำารวจเส้นทาง ทั้งหมดพบว่าบางเส้นทางในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า เย็นมีการจัดจราจรที่ดีขึ้น แต่ด้วยปริมาณรถ จำานวนมากก็ยังมีการติดขัดหยุดนิ่งอยู่บ้างและ ยังพบพฤติกรรมของผู้ใช้รถขับปาดหน้าแทรก และเบียดทางห้ามด้วย โดยเชื่อว่าหากมีการ กวดขันจราจรอย่างจริงจังกับผู้ขับขี่รถก็น่าจะ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้แน่นอน

พ.ต.อ.ภูษิต วิเศษคามินทร์ รอง ผบก. จร. กล่าวว่า สถานการณ์การจราจรในถนน วิภาวดีรังสิตในขณะนี้พบว่ามีปัญหาการจราจร ติดขัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านไม่ว่า จะเป็นสภาพอากาศที่มักจะมีฝนตกลงมาอย่าง ต่อเนื่องในช่วงเวลาเร่งด่วนทำาให้ถนนที่เป็น เส้นทางต่อเนื่องกับถนนวิภาวดีรังสิต ถนน แจ้งวัฒนะ ถนนงามวงศ์วาน รัชดาภิเษก ถนน พหลโยธิน ปากซอยพหลโยธิน2 หน้ากรมการ ขนส่งทางบกมีนำ้าท่วมขัง ส่งผลให้มีท้ายแถว เข้ามาในถนนวิภาวดีรังสิตจนมีสภาพการจราจร ติดขัดมากขึ้น

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาการ จราจรในกรุงเทพฯ ผ่านคอลัมน์ “ชาวบ้าน ถาม-ลุงตู่ตอบ” ทางเดลินิวส์ออนไลน์ว่า เรื่อง นี้จะมีตำารวจจราจรดูแลโดยตรงคือ ตำารวจ จราจรในแต่ละท้องที่ และกองบังคับการตำารวจ จราจร (บก.จร.) สาเหตุหลักของรถที่ติดหนัก ทุกวันนี้คือ 1.จำานวนรถมีเยอะ และ 2.มี อุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้ประชาชนที่อยู่บน ถนนที่การจราจรติดขัดมากนั้น เบื้องต้นแจ้ง ได้ที่โทร. 1197 ตลอด 24 ชม. ซึ่งเมื่อได้รับ แจ้งเรื่องแล้ว บก.จร.จะตรวจสอบกล้อง วงจรปิดตามสถานที่ที่ได้รับแจ้ง จากนั้นจะ ประสานไปยังตำารวจในท้องที่นั้น ๆ ให้รีบ เข้าไปดำาเนินการ เช่น เปิดไฟเขียวเพื่อเร่ง ระบายการจราจรในเส้นทางที่รถติดหนักหรือ อาจส่งตำารวจจราจรไปช่วยอำานวยความสะดวก โดยรถมอเตอร์ไซค์เพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ ให้เร็วที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ล่าสุดได้ ออกกฎการปฏิบัติการให้ตำารวจกดสัญญาณไฟ จราจรด้วยตนเอง ห้ามเปิดสัญญาณแบบ อัตโนมัติเพื่อให้การเปิดสัญญาณไฟสอดคล้อง กับสภาพการจราจรที่แท้จริง นอกจากนี้ยังให้ ตำารวจจราจรทั้ง88 สน.ในกรุงเทพฯ โหลดแอพ พลิเคชั่น BMA Traffic ของ กทม.เพื่อตรวจ สอบสภาพการจราจรอีกทางหนึ่ง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่าสำาหรับ ปัญหาการจราจรที่ติดหนักในระยะนี้ ส่วนหนึ่ง เป็นผลจากการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน อาทิ การขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน (เอ็มอาร์ ที) รถไฟฟ้า (บีทีเอส) รถไฟชานเมือง ซึ่งเป็น แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร บนท้องถนนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ใน เวลานี้มี “ทางด่วนพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบ นอก” เปิดใช้บริการแล้วคาดว่าจะช่วยบรรเทา การจราจรจากกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกเข้าสู่ ใจกลางเมืองได้ ทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามเร่งรัด โครงการระบบขนส่งมวลชนขั้นพื้นฐานให้ ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ และให้มีประสิทธิ ภาพสูงสุดเพื่อให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจ เปลี่ยนมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

“อยากให้ทุกคนใช้รถใช้ถนนโดย เคารพกฎจราจร ไม่จอดในที่ห้ามจอด เมื่อทุก คนอยู่ในกฎกติกา การเกิดอุบัติเหตุก็จะลดน้อย ลงเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นและอยาก รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่ง สาธารณะมากขึ้น หากทำาได้ปัญหาการจราจรก็ จะบรรเทาเบาบางลง และสามารถกำาหนดระยะ เวลาเดินทางได้ด้วยโดยเฉพาะการใช้รถไฟฟ้า” นายกฯ กล่าวตอนท้าย.

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามี ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานที่พักทางลง พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศราช วรมหาวิหาร ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ในท้องที่รับผิดชอบ สน.สำาราญราษฎร์ และถูกช่วยเหลือนำาส่ง รพ.กลาง แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตใน เวลาต่อมา ทราบชื่อ นายนราวุติ พวงเกษร อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่1290/1 หมู่3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีญาติติดใจถึงสาเหตุ การเสียชีวิต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.