แม่พิมพ์ห่อหมก... ชีวิตนี้เพื่อเด็ก ๆ

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

“ครูขายห่อหมกมาแล้วกว่า 16 เอาไปใช้บริหารโรงเรียน”

เจอประโยคนี้เข้าไป หลายคนอาจสงสัยว่า แม่ค้า ห่อหมกสูงวัยรายนี้ ไฉนถึงบอกว่า เอาเงินจากการขายห่อหมก ไปบริหารโรงเรียน

เพื่อให้คลายข้อสงสัยเลยต้องสอบถาม ได้ความว่าป้า ท่านนี้ชื่อ “บุปผาชาติ หมุนสา” ชาวปากน้ำาโพ จ.นคร สวรรค์ รู้จักกันดีว่า “ครูห่อหมก“เพราะท่านเป็นผู้ อำานวยการโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์ ปี รายได้ทั้งหมดก็ โรงเรียนเอกชนดั้งเดิมของที่นี่

ครูบุปผาชาติ ย้อนถึงที่ไปที่มาของการมาเป็นแม่ค้าขาย ห่อหมกว่า “นอกจากค้าขายห่อหมกแล้ว ยังมีอาชีพเป็นครูสอน หนังสือ ปัจจุบันก็ยังทำาหน้าที่เป็นครูใหญ่บริหารโรงเรียน แต่เดิม นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนที่มีฐานะ ยากจน พ่อแม่เป็นคนในพื้นที่ปากน้ำาโพ มีอาชีพรับจ้างไปวัน ๆ รายได้ไม่มาก นักเรียนบางคนมาเรียนก็ไม่มีเงิน บางคนก็มาบ้างไม่ มาบ้าง เพราะต้องช่วยพ่อแม่ทำางาน” ”

เหตุนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้ “ครู ห่อหมก” ตัดสินใจว่า จะต้องทำาอะไรสัก รสัก อย่างเพื่อหารายได้มาบริหารโรงเรียน และ ด้วยความที่มีฝีมือในการทำาอาหาร จึงตัดสิน ตัดสิน ใจที่จะลองทำาห่อหมกออกขายในตลาดใกล้าดใกล้ สถานีรถไฟเมืองปากน้ำาโพ ที่ยังเป็นแหล่งชุมชน มีผู้คน ขวักไขว่ขวั ก “เริ่มตั้งต้นขาย จริ จริง ๆ ก็ปี 2543 อา อาศัยเวลาเย็นหลัง เ เลิกงานออกไปตั้ง โ โต๊ะขายที่ตลาด แต่จริ แต่จริง ๆ ก็จะเริ่ม เตรียมและทำาของตั้งแต่ตอนบ่าย รวมทั้งยังสอน ให้นักเรียนได้รู้จักทำาห่อหมกไปด้วย สอนทั้งวิชาชีพกา สอนทั้งวิชาชีพการทำาห่อหมก เพื่อ เอาไว้ไปทำาค้าขายเองหากเรียนจบไปไม่มีโอกาสเรียนต่อ และสอนให้ รถไฟรถ ไฟ และวันเสาร์-อาทิตย์ไป ขายใ ขายในตลาด ก็เพียงพอทำาให้ พอ พอมีรายได้เลี้ยงเด็กมี ๆ ให้อิ่ม ท้อง และนอกเหนือจาก กา การทำาห่อหมกแล้ว ค รู บุ บุปผาชาติ ยังสอนเรื่องการ ทำาเกษตร การเลี้ยงไก่ ใน โรงเรียน เพื่ อ ให้ เป็ น วิชาชีพติดตัว ซึ่งในวิชาเรียนยังมีสอน เรื่องการทำาอาหาร สอนทำาน้ำายาล้างจาน และสอนให้รู้จักการนำาไป ขาย ซึ่งเด็กนักเรียนต่างก็สะท้อนว่า่ “ครูใหญ่สอนว่า พวกเราจะ ได้มีอาชีพไปทำากินในตอนโต” วันนี้สิ่งที่คาดหวังจากการเป็นตัวอย่าง “ขายห่อหมก” ครู บุปผาชาติบอกเพียงว่า “หวังให้เขาเลี้ยงตัวเองได้ ไม่พึ่งพายาเสพ ติด ไม่ลักขโมย แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว” ถือว่าเป็นแบบอย่าง “แม่พิมพ์” ชั้นเลิศของประเทศ จริง ๆ ที่ทำาหน้าที่ “ครู” สอนทั้งความรู้ และประสบการณ์หาเลี้ยง ตัวเอง และส่งศิษย์ให้ถึงฝั่ง เป็น “แม่พิมพ์ห่อหมก” ได้อย่างครบถ้วนทุกรสชาติจริง ๆ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.