น้ำายาบ้วนปาก

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียล เชียล กันอย่างแพร่หลายในขณะนี้ว่าน้ำายาบ้วน บ้วน ปากที่มีขายกันตามท้องตลาดปัจจุบันนี้ บันนี้ สามารถเอามาแก้ปัญหาสุขภาพภายนอก นอก ช่องปากได้ อาทิ ใช้เพื่อดับกลิ่นรักแร้ กแร้ เช็ดปากแผล ขจัดรังแค เช็ดผิวหน้าเพื่อ เพื่อ ลดการเกิดสิว รวมถึงการเอามาแช่เท้า เท้า ลดอาการเหน็บชา

ซึ่ง ในมุมมองของ นายกทันต นต แพทยสภา ทพ.ไพศาล กังวลกิจ จ บอกว่า น้ำายาบ้วนปากปัจจุบันมี หลากหลายสูตร หลากหลายส่วน ผสม ทั้งฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ สาร ระงับกลิ่นปาก สารแต่งกลิ่น แต่งรสชาติ และส่วน มากมีการผสมยาฆ่าเชื้อด้วยระดับอ่อน ๆ เพื่อป้องกัน ัน อันตรายที่อาจจะมีผู้หลงกลืนลงคอ

โดยหลักการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ใน ใช้ใน สุขภาพในช่องปากเท่านั้น จึงมีการทดสอบประสิทธิภาพแล้วว่า พแล้วว่า ใช้ได้ผลดีและไม่เป็นอันตรายกับ ช่องปาก การนำาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไป ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนั้นจึงไม่ ทราบว่าจะได้ผลจริงหรือไม่ จึงไม่ แนะนำา

ด้าน นพ.เวสารัช เวสส โกวิท ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง จากสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การ เกิดกลิ่นตัวบริเวณต่าง ๆ นั้นเพราะ มีเชื้อแบคทีเรียที่มากเกินไป ดังนั้น กา ร ล ด ก ลิ่ น ตั ว ก็ คื อ กา ร กำา จั ด แบคทีเรีย ซึ่งมีหลายวิธี เช่น แบคทีเรียชอบไปเกาะที่ขน ดังนั้นถ้ากำาจัดขนรักแร้ก็จะลดกลิ่น แต่ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อ เมื่อไม่มีเหงื่อ แบคทีเรียก็ลด ส่วนน้ำายาบ้วนปากซึ่งมีสารบางตัวที่ช่วยลด แบคทีเรียก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ ใช้กับบริเวณรักแร้

ผิวหนังบริเวณรักแร้จะเป็นข้อพับ มีการกดทับ และมี ความไวต่อสารบางอย่างมาก ทำาให้เกิดการแพ้ ระคายเคืองได้ง่าย เพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำาหรับ เฉพาะบริเวณ ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่ามีสารอะไรบ้างที่ใช้ได้ และไม่ทำาให้เกิดปัญหาตามมา “แม้ในน้ำายาบ้วนปากจะมีสารที่ช่วยลดแบคทีเรียได้“แ แต่ก็มี กา การผสมสารตัวอื่นรผส ๆ เข้าไปเช่นกัน โดยหลาย ๆ ตัวระบุชัดเจน ว่าให้ใ ว่าให้ใช้เฉพาะในช่องปากเท่านั้น ดังนั้นการเอาผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ไปใช้ผิดที่ผิดทางอาจจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ อย่างทำ อย่างทำาให้ผิวหนังไหม้ อักเสบ ระคายเคือง อาการแพ้ซึ่งอาจจะ แร แรงถึงขั้นอักเสบเป็นหนองได้” ยิ่งการเอาไปใช้กับผิวหน้าซึ่งระบุว่าเพื่อรักษาสิว นั้ นั้น ก็ไม่สามารถตอบได้ว่า จะช่วยลดการเกิดสิวได้หรือ ไม่ เพราะไม่มีหลักการงานวิจัยใด ๆ มายืนยัน และที่สำาคัญ มันไ มันไม่เหมาะอยู่แล้ว เพราะไม่ได้ออกแบบมาใช้กับใบหน้า และไม และไม่ว่าจะเอาไปใช้ที่บริเวณใดนอกเหนือจากช่องปากก็ไม่ ควรทาทงสน ควรทำาทั้งสิ้น สิ่งที่คุณหมอทั้ง 2 ท่านฝาก มาคื มาคือ อย่าหลงเชื่อข้อมูลตาม อินเทอร์เน็ตเพราะไม่ใช่ข้อมูลอิน ที่สามารถอ้างอิงเรื่องความที ปลอดภัยป การดูคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผ นั้นให้ดูที่เอกสารกำากับ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ด้าน ในกล่องบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เขี ย น ส ร ร พ คุ ณ ที่แท้จริง ที่แจ้งต่อ สำานักงานคณะ เกิด ก็กรรมการอาหารและ อ ยา

นอกจากสรรพคุณในการดูแลสุขภาพตามที่ระบุไว้ข้างบน แล้ว ยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าน้ำายาบ้วนปากตัวเดียวกันนี้ยังเอาไปใช้ ทำาความสะอาดชักโครก ยันกำาจัดเห็บหมาได้อีกด้วย ดังนั้น ประชาชนก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดี ๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม วัตถุประสงค์น่าจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้.

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ

นพ.เวสารัช เวสสโกวิท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.