เลี้ยงแพะที่เชียงราย อาชีพทางเลือกของเกษตรกร

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2559 ที่ ผ่านมา สำานักงานปศุสัตว์อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า เปื่อย ในโค แพะ แกะ พื้นที่บ้านทุ่งดุกธ ตำาบลเวียง และพื้นที่บ้านแดนเมืองธ ตำาบลบุญเรือง อำาเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย

โดยมีแพะ จำานวน 152 ตัว แกะ จำานวน 32 ตัว โค จำานวน 6 ตัว เข้ารับการบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับ สัตว์ในช่วงหน้าฝน

สำาหรับแพะนั้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันได้มีเกษตรกรให้ความสนใจเลี้ยงกัน อย่างแพร่หลาย ด้วยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงและดูแล ง่าย สามารถกินอาหารได้หลากหลายไม่ว่าธ จะเป็นหญ้า ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย วัชพืชในเรือกธ สวนไร่นา วัสดุเศษเหลือจากการเกษตร ทำาให้ ดำ า ริ ใ ห้ มู ล นิ ธิ ชั ย มีต้นทุนค่าอาหารต่ำา อีกทั้งเป็นสัตว์ที่ทนธ พัฒนา ร่วมกับมูลนิธิ ทานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ แม่ฟ้าหลวง ดำาเนิน แวดล้อมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำาให้สามารถ การเลี้ยงและขยาย เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วธ พันธุ์แพะพันธุ์แบล็ค อีกทั้งมีช่องทางในการจำาหน่ายหลากหลายธ เบงกอล เพื่อเป็น เช่น การเลี้ยงเพื่อการขยายพันธุ์ การธ ประโยชน์แก่ราษฎร จำาหน่ายเป็นพ่อแม่พันธุ์ และการจำาหน่ายเนื้อ ในพื้นที่ หรือหนัง โดยเมื่อวันที่

ส่วนความตื่นตัวในการหันมาสนใจ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เลี้ยงแพะมากขึ้นของเกษตรกรปศุสัตว์พื้นที่ ที่ ผ่ า น ม า รั ฐ บ า ล จั ง ห วั ด เชี ย ง รา ย นั้ นก็ เป็ น ผ ล มา จา กธ ประเทศบังกลาเทศได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามธ น้อมเกล้าฯ ถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล บรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชธ จำานวน 3 ตัว โดยเป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว และได้ถูกนำามาเลี้ยงในโครงการฯ เพื่อ ขยายพันธ์ุและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงอย่างแพร่ หลายในหมู่เกษตรกร ซึ่งแพะพันธุ์แบล็ค เบงกอล เป็นแพะที่มีขนาดเล็กสูงประมาณ 40-60 ซม. มีขนสั้นดำาหรือสีน้ำาตาลเข้ม เป็น เงา ใบหูมีขนาดเล็กตั้งชี้ไปข้างหน้า ขนสั้น ละเอียดนุ่ม โตเต็มวัยจะมีความสูงที่หัวไหล่ ประมาณ 40-46 เซนติเมตร น้ำาหนักตัวผู้ 15 กิโลกรัม ตัวเมีย 12 กิโลกรัม ลักษณะไม่เหมือน แพะสายพันธุ์อื่นตรงที่ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีเครา และเขา จุดเด่นของแพะสายพันธุ์นี้ คือมีความ สมบูรณ์พันธุ์สูง เจริญเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เร็ว ตั้งท้องเพียง 150 วัน เมื่อตกลูกมักจะออก แฝด 2 ถึง 4 ตัว

สามารถผสมพันธุ์ได้ทั้งปี ให้ลูกครั้ง แรกเมื่ออายุ 15-16 เดือน มีลูกเฉลี่ยครอกละ 2 ตัว จุดเด่นของแพะแบล็คเบงกอลคือเนื้อมี คุณภาพดี รสชาติดี หนังมีคุณภาพ ราคาแพง จึงเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและหนังเป็นหลัก แต่ก็มี ข้อด้อยคือให้น้ำานมค่อนข้างน้อย

ต่อมา เมื่อคราวเสด็จพระราชดำาเนิน ประเทศปากีสถานในปี 2555 ทางการประเทศ ปากีสถานได้ถวายแพะพันธุ์บาร์บารี จำานวน 1 คู่ เป็นเพศเมีย 1 ตัว เพศผู้ 1 ตัว ซึ่งสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ พระราชทานให้เลี้ยงไว้ในโครงการแห่งนี้เช่น เดียวกัน

ซึ่งแพะเหล่านี้ปัจจุบันมีการขยาย พันธ์ุและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงในหมู่ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างกว้าง ขวาง และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับอาชีพ ของประชาชนในพื้นที่ทดแทนการทำาการ เกษตรแบบเดิมที่มักจะมีปัญหาเรื่องการ ตลาดของผลผลิต. ของเขาถึงหรือยัง จนผู้หญิงรำาคาญ ก็จะ อารมณ์รัก ไม่ใช่บอกเพราะว่าโกรธเขา ควรให้ โกหกไปว่าถึงแล้ว จะได้ตัดรำาคาญ มีน้อยเท่า ความมั่นใจแก่เขา อาจจะกอดหรือจูบเขาก็ได้ น้อยในจำานวนของผู้ชายที่จะรู้ว่า ผู้หญิงมี ว่า แค่นี้ก็เป็นสุขแล้ว ฉันมีความสุข ที่ทำาให้คุณ ปฏิกิริยาสนองตอบทางเพศอย่างไร เขาอาจ มีความสุข ส่วนมากผู้หญิงจะมีโอกาสถึงจุดสุด จะรู้ว่าผู้หญิงตอบสนองช้า ที่เขาปฏิบัติน่ะ ยอดเพียงครึ่งหนึ่งของจำานวนครั้งที่มีเพศ ใจร้อนไป คู่ของเขายังห่างไกลจุดนี้ถึง 10 สัมพันธ์ก็ถือว่าประสบความสำาเร็จ สาเหตุไม่ถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงก็ นาที ให้ปฏิบัติช้าลงกว่าที่เคยทำา ฝ่ายผู้หญิง ดังนั้นโรคของชีวิตคู่ (Couple’sธ เกิดมาจากจิตใจที่เคยถูกทอดทิ้งในวัยเด็ก เองก็อย่ากังวลว่าตัวเองรู้สึกช้า แต่ต้องบอก Disease) จึงเป็นโรคที่ต้องพึ่งซึ่งกันและกัน ครอบครัวแตกแยก พ่อมีภรรยาใหม่ พอถึง ให้ผู้ชายรู้ว่า วิธีไหนที่เขาจะกระตุ้นเธอได้ ต้องอดทน และศึกษาจิตใจซึ่งกันและกัน ผ่อน รุ่นสามีก็ทำางานหนัก คอยรับรองแขก คอย ผู้ชายจะภูมิใจหากทราบว่า ผู้หญิงพึงพอใจวิธี ปรนเข้าหากัน และพูดคุยกันอยู่เสมอ รับใช้เจ้านาย ไม่มีเวลาให้ครอบครัว หรือธ การของเขา ผู้หญิงต้องนับตั้งแต่เริ่มเล้าโลม ท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่ เป็นเพราะสุขภาพฝ่ายหญิงเองมีปัญหาด้าน จนสารหล่อลื่นหลั่งออกมา ก็ต้องอาศัยเวลา จะต้องขอถามหรือขอคำาแนะนำาปรึกษาให้โทรฯ เลือดไปเลี้ยงช่วงล่างน้อยเกินไป จากยาธ นานทีเดียวกว่าจะถูกขับออกไปจนถึงจุดสุด ได้ที่เบอร์ 08-1814-5441, 09-9494-3336 ต่าง ๆ ที่รักษาโรคเบาหวาน โรคซึมเศร้า หรือ ยอด นานกว่าที่ผู้ชายมีการแข็งตัวจนถึงธและเว็บไซต์ www.meetdoctoro.com Line โรคกระเพาะ ขาดการออกกำาลังกายที่เหมาะ การหลั่ง ผู้หญิงต้องการการกระตุ้นตลอด ID : droclinic สมกับวัย ผู้ชายเองส่วนหนึ่งกลับโทษผู้หญิง เวลาเพื่อบรรลุจุดสุดยอด การดึงอวัยวะเพศ ว่า เธอฝืนตัวเองแล้วไปไม่ถึงจุดสุดยอด บาง ออกจากช่องคลอดเพื่อกลั้นการหลั่งหรือหลั่ง คนก็นึกว่าผู้หญิงมีหน้าที่ท้องอย่างเดียว หรือ เร็วไป ทำาให้อารมณ์ที่กำาลังเริดถอยกลับได้ ผู้หญิง (เมีย) ที่ดี ต้องนอนเฉย ๆ ห้ามแสดง มาก อารมณ์ร้อนแรงออกมา เป็นท่อนไม้

ผู้ชายบางคนก็เฝ้าถามบ่อย ๆ ว่า คู่ ฝ่ายหญิงก็ควรช่วยฝ่ายชายไม่ให้ หงุดหงิดได้ให้บอกอย่างนิ่มนวล และมี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.